Object

Title: "Jasność boli głębiej" - o kulturze miłosierdzia według Karola Wojtyły i Józefa Tischnera na podstawie wybranych tekstów = "Brightness hurts more deeply". The culture of charity by Karol Wojtyla and Józef Tischner - on the bas is of selected texts

Contributor:

Bednarczyk-Stefaniak, Emanuela - red. ; Seul, Anastazja - red.

Group publication title:

Scripta Humana, 8

Abstract_pl:

Dla Jana Pawła II samowiedza, a raczej wiara w możliwość poznania prawdy, jako wartość uniwersalna, jest warunkiem szczerego i autentycznego dialogu między ludźmi. Miłosierdzie Karola Wojtyły to kluczowa kategoria antropologiczna, która określa naturę człowieczeństwa. We wczesnych tekstach przyszłego papieża, zwłaszcza w dramacie "Brat naszego Boga", możemy znaleźć tezę - klucz, że życie ludzkie może stać się bardziej ludzkie przez uczynki miłosierdzia, miłość. Człowiek jest rozpoznawany w swojej istocie, ponieważ kocha. ; Józef Tischner pokazał, że miłosierdzie leży na antypodach myślenia rewolucyjnego. Przeciwstawia Robespierre'owi świętą Faustynę Kowalską i twierdzi: "Miłosierdzie według Robespierre'a wyraża się jako terror bez granic, według Faustyny Kowalskiej, rzeczniczki miłosierdzia Bożego, to przebaczenie bez granic". Dla Jana Pawła II i Józefa Tischnera wyobraźnia miłosierdzia jest kluczem do budowania wspólnoty ludzkiej.

Abstract:

For John Paul II self-knowledge or rather belief in the possibility to know the truth, as a universal value, is a condition for sincere and authentic dialogue between people. Mercy by Karol Wojtyla is a key antropological category that defines nature of humanity. In ealry texts of the future pope, especially in a drama "Brother of Our God", we may find the key thesis that human life can be made more human through works of mercy, love. A man is recognized in his essence because he loves. ; Jozef Tischner showed that mercy lies at the antipodes of revolutionary thinking. He sets saint Faustyna Kowalska in opposition to Robespierre and claims: "Mercy according to Robespierre is expressed as terror without limits, according to Faustyna Kowalska, spokeswoman for God`s mercy, means forgiveness without limits". For John Paul II and Jozef Tischner imagination of mercy is the key for building the human community.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:60419

Pages:

299-309

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 8

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information