Object structure

Creator:

Kaczor, Monika

Contributor:

Bednarczyk-Stefaniak, Emanuela - red. ; Seul, Anastazja - red.

Title:

Kultura myślenia Jana Pawła II (na podstawie czasopism społeczno-politycznych i społeczno-kulturalnych). Ujęcie językoznawcze = John Paul II`s culture of thinking (based on the socio-political and socio-cultural journals ). Linguistics approach

Group publication title:

Scripta Humana, 8

Subject and Keywords:

Jan Paweł II, papież (1929-2005) ; John Paul II ; kultura ; culture ; czasopismo społeczno-kulturalne ; czasopismo społeczno-polityczne ; socio-cultural magazine ; socio-political magazine

Abstract_pl:

Myślenie kulturowe Jana Pawła II jest ściśle związane z etyką społeczną, z szeroką afirmacją człowieka i jego dobra oraz wszelkich ludzkich wartości. Prasa przytacza wypowiedzi mów papieskich, które wnikają głęboko w sferę duchowości ludzkiej, wyrażają duchowość i jednocześnie kształtują i odzwierciedlają troskę o etykę mowy, która nie spłaszcza ani nie fałszuje obrazu rzeczywistości.

Abstract:

Culture thinking of John Paul II is closely related to social ethics, with a broad affirmation of man and his well-being and all human values. The newspaper cites communications to the papal speech, which go deep into the realm of human spirituality, which express the spirituality and both shape and reflect concern about the ethics of speech that does not flatten or falsified picture of reality.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

251-262

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 8

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego