Object structure

Creator:

Seul, Anastazja (1961- )

Contributor:

Bednarczyk-Stefaniak, Emanuela - red. ; Seul, Anastazja - red.

Title:

Antropologiczno-kulturowy wymiar sportu w nauczaniu Jana Pawła II = Anthropological and cultural aspect of sport in teaching of John Paul II

Group publication title:

Scripta Humana, 8

Subject and Keywords:

Jan Paweł II, papież (1929-2005) ; John Paul II ; sport

Abstract_pl:

Artykuł zatytułowany ?Antropologiczno-kulturowy aspekt sportu w nauczaniu Jana Pawła II? rozpoczyna się refleksją nad personalistyczną koncepcją człowieka Karola Wojtyły ? Jana Pawła II, a także jego własną aktywnością sportową. Człowiek, według papieża, to przede wszystkim osoba. Tak więc, jak przekonuje autor, sport, który pomaga się doskonalić, jest ważną częścią ludzkiego życia. ; Autor odsłania dydaktyczny aspekt sportu, ponieważ Biskup Rzymu często poświęcał miejsce temu tematowi, przemawiając głównie do młodzieży. W obu częściach artykułu widać wyraźną antynomię istniejącą w kulturze sportu: kultura - możliwość doskonalenia; antykultura - niebezpieczeństwo poniżenia osoby ludzkiej. Konkluzja obejmuje również teologiczny aspekt osobistego zaangażowania człowieka w zajęcia sportowe.

Abstract:

The article titled ?Antropological and cultural aspect of sport in teaching of John Paul II? begins with reflection upon personalistic concept of human being by Karol Wojtyla ? John Paul II, as well as with his own sport activities. Human being, according to the pope, is above all a person. Thus, as the respective author reasons, sport that helps to improve oneself is important part of human life. ; The author uncovers didactical aspect of sport as the Bishop of Rome often took time to address it, speaking mostly to young people. In both parts of the article one can see clear antinomy that exists in culture of sport: culture ? possibility to improve; anti-culture ? danger of abasement of human person. The conclusion includes also theological aspect of personal involvement of human being in sport activities.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

213-229

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 8

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego