Object structure

Creator:

Szarlej, Jolanta

Contributor:

Bednarczyk-Stefaniak, Emanuela - red. ; Seul, Anastazja - red.

Title:

Biblijne podstawy personalizmu Karola Wojtyły = The biblical roots of Karol Wojtyla`s personalism

Group publication title:

Scripta Humana, 8

Subject and Keywords:

Jan Paweł II, papież (1929-2005) ; John Paul II ; personalizm ; personalism

Abstract_pl:

Choć elementy tradycji biblijnej wydają się w filozofii personalizmu naturalne, wyniesione z tradycji chrześcijańskiej zarówno proweniencji protestanckiej (np. Paul Tillich), jak i katolickiej (np. Romano Guardini, Emmanuel Mounier, Karol Wojtyła) czy nawet żydowskiej (np. Martin Buber), konwergencja poglądów personalistów z wyrazem poszczególnych perykop biblijnych zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu jest uderzająca i wymaga obserwacji. ; Śladów głębokich korzeni personalizmu w myśli Starego Testamentu autor poszukuje poprzez analizę niektórych hebrajskich perykop Starego Testamentu, budujących obraz człowieka w Biblii. To właśnie dzieła filozoficzne Karola Wojtyły zostały poddane szczegółowej analizie przez autora artykułu.

Abstract:

The paper is devoted to the twentieth-century European associations of personality with the Bible. Although elements of the biblical tradition seem in this philosophy natural, acquired from the Christian tradition of both Protestant (e.g. Paul Tillich) and Catholic (e.g. Romano Guardini, Emmanuel Mounier, Karol Wojtyla) or even Jewish (e.g. Martin Buber) provenience, the convergence of the personalists` views with the expression of the specific biblical pericopes of both Old and New Testament is striking and calls for observation. ; The traces of the deep roots of personalism in the thought of the Old Testament are being looking for by the author by means of the analysis of some of the Hebrew Old Testament pericopes that build the image of man in the Bible. It is the philosophical Works of Karol Wojtyla that have been subjected to a detailed analysis by the the paper`s author.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

201-212

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 8

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego