Object structure

Creator:

Brasse, Rafał

Contributor:

Bednarczyk-Stefaniak, Emanuela - red. ; Seul, Anastazja - red.

Title:

"Pieśń o Bogu ukrytym" Karola Wojtyły i "Po raz pierwszy modlitwa" Tadeusza Gajcego w świetle Bachelardowskiej poetyki żywiołów (próba interpretacji porównawczej ) = "Song of the Hidden God" by Karol Wojtyla and "First of all prayer" by Tadeusz Gajcy in a light of Bachelard`s poetics of elements (an attempt of co mpara tive interpretation)

Group publication title:

Scripta Humana, 8

Subject and Keywords:

Jan Paweł II, papież (1929-2005) ; Gajcy, Tadeusz Stefan (1922-1944) ; John Paul II ; poezja polska - 20 w. ; polish poetry

Abstract_pl:

Jako ministrant Tadeusz Gajcy odprawiał poranną mszę świętą w kościele św. Jana Bożego. Karol Wojtyła wstąpił pod koniec wojny do tajnego seminarium duchownego. Ich twórczość łączy metafizyczna otwartość na doświadczenie wiary, przywiązanie do tradycyjnych wartości, a także rozciągnięty do radykalizmu maksymalizm etyczny. ; Obaj poeci podkreślają konieczność kształtowania człowieczeństwa w perspektywie eschatologicznej. W tej próbie interpretacji porównawczej, opartej na nowoczesnej elementarnej teorii francuskiego filozofa Gastona Bachelarda, staram się przeanalizować poetyckie obrazowanie - tak istotne w omawianych wierszach Gajcego i Wojtyły - pojęcie nieskończoności. ; Idea wieczności realizowana jest w ich wierszach poprzez symboliczne przedstawienia obrazów kształtowanych przez substancję płynną (woda) i niewidzialną (powietrze), czyli poprzez tworzenie form symbolicznych pod szyldem żywiołów bezkresu. Postaram się pokazać, jak elementarne elementy - w wyniku kontemplacji idei wieczności - organizują pracę wyobraźni poetyckiej Wojtyły i Gajcego.

Abstract:

As an altar boy Tadeusz Gajcy served at the morning Mass in the church of St John of God. Karol Wojtyla joined the clandestine seminary at the end of the war. Their work shares metaphysical openness to the experience of faith, devotion to traditional values, as well as ethical maximalism stretched to the point of radicalism. ; Both poets stress the necessity of shaping humanity within the eschatological perspective. In this attempt at comparative interpretation, based on the modern elementary theory by French philosopher Gaston Bachelard, I try to analyze the poetic imagery - so essential in the discussed poems by Gajcy and Wojtyla ? the concept of infinity. ; The idea of eternity in their poems is achieved through symbolic representations of images shaped by a fluid substance (water) and an invisible one (air), that is by creating symbolic forms under the label of boundlessness elements. I will try to show how the elementary elements ? as a result of the contemplation of the idea of eternity ? organize the work of poetic imagination of Wojtyla and Gajcy.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

131-153

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 8

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego