Object structure

Creator:

Bednarczyk-Stefaniak, Emanuela

Contributor:

Bednarczyk-Stefaniak, Emanuela - red. ; Seul, Anastazja - red.

Title:

Dwie wersje dramatu "Brat naszego Boga" Karola Wojtyły - dwa sposoby prezentacji przeżyć wewnętrznych głównego bohatera = Two versions of the drama "Brother of our God" by Karol Wojtyla - two ways of presenting internal experiences of the main character

Group publication title:

Scripta Humana, 8

Subject and Keywords:

Jan Paweł II, papież (1929-2005) ; dramat polski ; 20 w. ; John Paul II ; polish drama

Abstract_pl:

Proponowane opracowanie ukazuje rozwój koncepcji dramatu "Brat naszego Boga" Karola Wojtyły od wersji pierwszej do drugiej. Obie wersje dramatu zostały rozpatrzone osobno, w zależności od tematu. Zastosowano metodę opisową. ; Działania analityczne i interpretacyjne, które skupiały się na pierwszym "wariancie" dramatu, pozwoliły wyeksponować wagę okoliczności, w jakich powstał, co wpłynęło na jego treść i sposób prezentacji. ; Nacisk położono na obecność idei "teatru słowa" - Teatr Rapsodia, na obecność duchowości franciszkańskiej i sanjuanistycznej oraz kontekstu literackiego. Omawiając ostateczną wersję dramatu, jego formę i przesłanie ideowe, autor zwrócił uwagę na wpływ wspomnianej wyżej duchowości, założeń słowa "sakramentalium" Karla Rahnera, idei zawartych w piosence Z. Kossak-Szczuckiej "Oczekiwany Gość".

Abstract:

The proposed study shows the development of the concept of drama Brother of our God by Karol Wojtyla, from the first version to the second. Both versions of the drama have been considered separately, according to the subject . Descriptive method was applied. ; Analytical and interpretative activities, which focused on the first ?wale? of drama, helped to expose the importance of the circumstances in which the play was written, which influenced its content and the manner of its presentation. ; The emphasis has been laid on the presence of the idea of "theatre of words" - the Rhapsody Theatre, on the presence of Franciscan and sanjuanisticspirituality and literary context. When discussing the final version of the drama, its form and ideological message, the author pointed out the impact of the above mentioned spirituality, assumptions of the word-sacramentalium by Karl Rahner, the ideas contained in the song Guest expected by Z. Kossak-Szczucka.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

99-118

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 8

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego