Object structure

Creator:

Ołdakowska-Kuflowa, Mirosława

Contributor:

Bednarczyk-Stefaniak, Emanuela - red. ; Seul, Anastazja - red.

Title:

O rewolucji, poezji i życiowych decyzjach Karola Wojtyły = On revolution, poetry and life decisions of Karol Wojtyla

Group publication title:

Scripta Humana, 8

Subject and Keywords:

Jan Paweł II, papież (1929-2005) ; John Paul II

Abstract_pl:

W niniejszym artykule zostały poddane obserwacji przekonania Karola Wojtyły - Jana Pawła II na tematy społeczne wyrażone w jego pismach. Procesowi temu poddane zostały następujące utwory literackie: nieprzeznaczony do druku dramat "Brat Boży" - kompozycja dramatyczna inspirowana osobą Adama Chmielowskiego - św. brata Alberta oraz dwa wiersze: "Kamieniołom" i "Wigilia Wielkanocna 1966". ; Autor, prezentując własne stanowisko w kwestiach społecznych, jednocześnie debatuje nad koncepcjami materialistycznymi w rozumieniu marksizmu, bo taka była wówczas potrzeba. Odnosi się do zagadnień biedy, niesprawiedliwości społecznej, koncepcji rewolucyjnych, pracy ludzkiej, rozumienia procesu historycznego, jego reguł, znaczenia i sensu. ; Współczesne refleksje św. Jana Pawła II ugruntowane na antropologii chrześcijańskiej nabierają aktualności w obliczu nowych prądów ideologicznych, które wywodzą się z tradycji lewicowych i marksistowskiej koncepcji rzeczywistości.

Abstract:

In this article beliefs of Karol Wojtyla - John Paul II about social issues expressed in his writings were subjected to an observation. Following literary works were subjected to this process: not intended for printing drama "Brother of our God" - dramatic composition inspired by person of Adam Chmielowski - saint brother Albert, and two poems "The Quarry" and "Easter Vigil of 1966". ; Author, presenting his own position on social issues, debates at the same time on materialistic concepts in Marxism understanding, as such was the need then. He referred to issues of poverty, social injustice, revolutionary concepts, human labor, understanding of historical process, its rules, significance and point. ; Contemporary, reflections of St. John Paul II funded on Christian anthropology, gain relevance facing new ideological currents that evolve from leftists traditions and Marxism concept of the reality.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

75-97

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 8

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego