Object structure

Creator:

Kozłowska, Anna

Contributor:

Bednarczyk-Stefaniak, Emanuela - red. ; Seul, Anastazja - red.

Title:

Ku "jedności natchnień i znaczeń". Nad rękopisem "Wigilii wielkanocnej 1966" Karola Wojtyły = Towards "unity of inspirations and meanings". On the manuscript "Easter Vigil 1966" by Karol Wojtyla

Group publication title:

Scripta Humana, 8

Subject and Keywords:

Jan Paweł II, papież (1929-2005) ; John Paul II ; polish poetry ; manuscript ; poezja polska - 20 w. ; rękopis

Abstract_pl:

Artykuł omawia oryginał wiersza Karola Wojtyły "Wigilia wielkanocna 1966", czyli rękopis przechowywany w Archiwum Kurii Krakowskiej. Głównym celem referatu jest ukazanie podstawowych kierunków pracy Wojtyły nad tekstem tego wiersza. ; Szczegółowa analiza jego autografu (odmiany tekstu, skreślenia i inne poprawki) dowiodła, że Wojtyła dążył do osiągnięcia spójności tekstu i precyzji informacyjnej, ale z drugiej strony dążył do uogólniania i unikania nadmiarowości. ; Konfrontacja najpopularniejszego wydania wiersza Wojtyły (K. Wojtyła, "Poezje, dramaty,szkice", Jan Paweł II, "Tryptyk rzymski", wstęp M. Skwarnickiego, Kraków 2004) z jego oryginałem pozwoliła mi również na przedstawienie niezbędnych poprawek do opublikowanej wersji.

Abstract:

The article discusses the original of the Karol Wojtyła`s poem "Wigilia wielkanocna 1966" ("Easter Vigil 1966"), namely the manuscript stored in the Cracow Curia Archive. The main goal of the paper is to show basic directions of the Wojtyła`s work on the text of this poem. ; Detailed analysis of its autograph (varieties of the text, removals and other emendations) has proved that Wojtyła wanted to achieve the text cohesion and information precision but, on the other hand, he aspired to generalizing as well as avoiding the redundancy. ; Confronting the most popular edition of the Wojtyła`s poem (K. Wojtyła, "Poezje, dramaty,szkice", Jan Paweł II, "Tryptyk rzymski", introduction by M. Skwarnicki, Krakow 2004) with its original enabled me also to introduce a necessary emendation to the published version.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

63-74

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 8

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego