Object structure

Creator:

Krawiecka, Ewa

Contributor:

Bednarczyk-Stefaniak, Emanuela - red. ; Seul, Anastazja - red.

Title:

Jan Paweł II w świecie memów - raczej niekulturalnie. Przyczynek do dyskusji nad memetyczną i hermeneutyczną wizją kultury = John Paul II in the world of memes - rather indecorously. A cause for discussion on memetic and hermeneutic idea of the culture

Group publication title:

Scripta Humana, 8

Subject and Keywords:

Jan Paweł II, papież (1929-2005) ; John Paul II ; mem ; kultura popularna ; media i komunikacja społeczna ; popular culture ; media and social communication

Abstract_pl:

Nowa i popularna forma mediów - memy tworzone przez internautów zostały wykorzystane do przedstawienia osoby papieża i nie tylko. Jest to natychmiastowa reakcja na ostatnie wydarzenia i wydarzenia ze wszystkich dziedzin życia. W swoim głównym języku memy posługują się parodią i pastiszem. Większość memów to żywe reakcje wywołane takimi wydarzeniami, jak odbiór nauczania form kultu - w tym m.in. pomników. ; Autor artykułu opisuje kilka najczęstszych sposobów przedstawiania Jana Pawła II jako osoby poprzez memy - od aprobaty do negacji. Maluje temat memów, których tłem jest kryzys w komunikacji, personalizm, teoria reprezentacji i symbol. ; Autor postuluje "humanizm komunikacyjny" oparty na koncepcji osoby - jednostki, która wyraża się w dialogu (z sobą, drugim człowiekiem, światem i Bogiem) jako sposób na łączenie podzielonych społeczeństw poprzez budowanie wspólnot.

Abstract:

New and popular form of media - memes created by users of the internet has been used to portray a person of pope as well as others. It is an immediate reaction to recent events and happenings of all areas of life. In it`s main language memes use parody and pastiche. Most of memes are lively reactions caused by events such as reception of teaching sorforms of cult - including i.e. monuments. ; The author of the article describes several most common ways of portraying John Paul II as a person through memes - from approval to negation. She paints topic of memes with crisis in communication, personalism, theory of representation and symbol as its background. ; The author postulates "communicative humanism" based on concept of person - an individual who expresses himself/herself in a dialog (with himself/herself, other human being, world, and God) as a way to connect divided societies through building communities as well as through restoration of unity of lingual and symbolical code.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

15-29

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 8

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego