Object structure

Creator:

Cingelová, Gabriela

Contributor:

Skobelski, Robert (1968- ) - red.

Title:

Mniejszość niemiecka w Ołomuńcu w okresie pierwszej Republiki Czechosłowackiej = The german minority in Olomouc in the period of the first Czechoslovak Republic

Group publication title:

Studia Zachodnie, 20

Subject and Keywords:

Czechosłowacja ; Ołomuniec ; mniejszość niemiecka ; dwudziestolecie międzywojenne ; Czechoslovakia ; Olomounc ; German minority ; The Interwar Period

Abstract_pl:

W tekście ukazane zostały przemiany, jakie zaszły po 1918 roku w relacjach niemiecko-czechosłowackich, ze szczególnym uwzględnieniem Ołomuńca, tzw. enklawy językowej, czyli obszaru zamieszkanego w znacznej części przez ludność pochodzenia niemieckiego. ; Zakończenie pierwszej wojny światowej oznaczało dla większości Niemców z Ołomuńca koniec trwających kilka wieków rządów w mieście. Niepodległość zmieniła to miasto w wielu aspektach, w tym również ekonomicznym i kulturowym, co wywołało poczucie zagrożenia wśród ludności niemieckiej. ; Problemy narodowościowe, jakie ujawniły się w okresie międzywojennym, a które w efekcie doprowadziły do konfliktu niemiecko-czechosłowackiego w 1938 roku, były wywołane wieloma czynnikami, między innymi nieuwzględnieniem różnic kulturowych i politycznych mniejszości niemieckiej, stanowiącej 30% mieszkańców Czechosłowacji.

Abstract:

The article presents the transformations which took place after 1918 in the German-Czechoslovak relations, including - in particular - Olomouc, the so-called language enclave, that is an area inhabited to a large extent by population of German origin. ; To the majority of Germans living in Olomouc the end of the First World War meant the end of their rule in the city, which had lasted a few centuries. The independence changed the city in many respects, including also economic and cultural ones, which brought about a feeling of threat among the German population. ; The problems of the nationalistic character, which got revealed in the Interwar period and which - as a result - led to the German-Czechoslovak conflict in 1938, were provoked by a series of factors, among others, not including the cultural and political differences of the German minority who constituted 30% of the inhabitants of Czechoslovakia.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

207-224

Source:

Studia Zachodnie, tom 20

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II