Object structure

Creator:

Nowak-Małolepsza, Fatima

Contributor:

Nitschke, Bernadetta (1964 - ) - red.

Title:

Ludność ukraińska na ziemi lubuskiej po II wojnie światowej = Ukrainian people in the Lubuskie region after world war II

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 33

Subject and Keywords:

ziemia lubuska ; akcja "Wisła" ; przesiedlenia ; Ukraińcy za granicą - Polska - 1944-1989 ; historia ; po 1944 r.

Abstract_pl:

Artykuł dotyczy terenów ziemi lubuskiej zamieszkałych przez imigrantów z Ukrainy. Osoby te osiedliły się na nich w 1947 r. w wyniku akcji ?Wisła?. Artykuł opisuje jak ci ludzie przyjęli polski styl życia i jak współdziałali z polską ludnością. Zmiany te miały zasadniczy wpływ na politykę państwa, która asymilowała i jednoczyła mniejszość ukraińską i trzymała ją pod ścisłą kontrolą polityczną. ; Artykuł ukazuje różne postawy polityczne władz lokalnych i centralnych wobec mniejszości ukraińskiej, rozproszonej i przesiedlonej po polskiej wsi. Przedstawia także zmiany, jakie zaszły w środowisku społeczno-politycznym narodu ukraińskiego. Wskazuje na stereotypy występujące w literaturze i innych mediach na temat każdej grupy społecznej.

Abstract:

This article deals with a suburb of Zielona Góra populated by immigrants from Ukraine.These people settled in this area in 1947 during the ?Wisła? operation. The article describeshow these people adopted the Polish lifestyle and interacted with the Polish population. These changes had major influence on the state politics, which assimilated and unified the Ukrainian minority and kept them under strict political control. ; The article displays different political attitudes of the local and central staff to the Ukrainian minority. They dispersed these people and relocated them around the Polish countryside. Also, the article depicts changes that occurred in the social and political environment for the Ukrainian people. It also points out the stereotypes found in literature and other media about each social group.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

55-72

Source:

Rocznik Lubuski, tom 33

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego