Object structure

Creator:

Banaszak, Tomasz

Contributor:

Nitschke, Bernadetta (1964 - ) - red.

Title:

Kłopoty idei regionalizmu = Problems of the idea of regionalism

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 33

Subject and Keywords:

regionalizm ; ziemia lubuska

Abstract_pl:

Uwarunkowania współczesnej polityki stworzyły nową sytuację nie tylko w sferze gospodarczej czy politycznej, ale także w sferze kategorii. Pojęcie regionu czy miejscowości jest z wielu powodów jednym z tych, które wymagają nowej postawy interpretacyjnej. Jednym z nich jest upadek państw narodowych i ich zmieniona w stosunku do minionych epok pozycja w świecie. Niegdyś wszechmocne, dziś ich działalność kontrolują organizacje międzynarodowe. ; Region nie jest więc już tylko częścią państwa, ale w pewnym stopniu samodzielnym bytem politycznym, często uzyskującym wysoki stopień autonomii. W tej sytuacji myślenie polityczne musi próbować interpretować kategorię regionu w sposób odmienny od tradycyjnego. W tekście staram się pokazać kilka wątków wywodzących się z takiego myślenia. Tekst kończy próba zastosowania moich wniosków do wspólnego przedsięwzięcia lokalnego Lubuskiego Trójmiasta.

Abstract:

The conditions of contemporary politics have created a new situation not only in economic or political areas but in the area of categories as well. The notion of region or locality is one of those that demand a new interpretational attitude, for many reasons. One of them is the fall of national states and their changed, when compared to former ages, position in the world. Once omnipotent, today their activity is controlled by international organizations. ; The region then is no longer just a part of the state, but to some extent a self-independent political entity, often gaining a high level of autonomy. In this situation political thinking has to try to interpret the category of region in a way different from traditional. In the text I try to show a few topics derived from such thinking. An attempt to apply my conclusions to a local common enterprise of three cities concludes the text.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

47-54

Source:

Rocznik Lubuski, tom 33

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego