Object structure

Creator:

Lipowicz, Elżbieta

Contributor:

Wołk, Zdzisław - red.

Title:

Wzory działalności zawodowej pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej = Models of the professional activity of social aid centres workers

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 33

Subject and Keywords:

województwo lubuskie ; pomoc społeczna ; ośrodki pomocy społecznej ; pracownicy

Abstract_pl:

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie jakościowych zmian w pomocy społecznej, wywołanych przechodzeniem do nowego porządku społeczno-gospodarczego. Pomoc społeczna to instytucja, która od początku lat 90. realizuje zadania polityki społecznej w państwie demokratycznym. Jej główne zadanie polega na przywracaniu zdolności jednostek i grup społecznych do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz zapobieganiu zjawiskom marginalizacji i wykluczenia. ; Podejmowana kwestia wydaje się szczególnie istotna w odniesieniu do województwa lubuskiego. Z obowiązującej sprawozdawczości statystycznej gmin wchodzących w skład obecnego województwa wynika, że ponad 20% jego mieszkańców korzysta ze świadczeń pomocy społecznej, a prawie 18% żyje w rodzinach, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pomocy społecznej. ; Dominującą przyczyną trudnej sytuacji i powodem udzielania świadczeń było bezrobocie. Jednym z poważniejszych wyzwań dla tego regionu jest zatem rozwój pomocy społecznej, zwiększenie jej skuteczności i efektywności. Skłania ku temu, oprócz stale utrzymującej się sfery ubóstwa rodzin, malejący przyrost naturalny oraz postępujące starzenie się społeczności.

Abstract:

The author discusses the result of research on social workers` activity. She describes in detail the range of their tasks, attitudes towards innovations, rationality and professional ethics. The conclusion presents a description of typical social workers` activity models.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

161-188

Source:

Rocznik Lubuski, tom 33

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego