Object structure

Creator:

Zaradny, Ryszard

Contributor:

Wołk, Zdzisław - red.

Title:

Polityka oświatowa w Zielonej Górze w pierwszym dziesięcioleciu powojennym = Educational policy in Zielona Góra in the first post-war decade

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 33

Subject and Keywords:

Zielona Góra ; polityka oświatowa ; po 1944 r.

Abstract_pl:

Bardzo trudna sytuacja społeczna i materialna oraz kłopoty z wykształconą kadrą fachowców stwarzały konieczność podjęcia działań niekonwencjonalnych. Po wojennej traumie brakowało nie tylko wykwalifikowanych kadr gwarantujących szybką odbudowę kraju, ale przede wszystkim nauczycieli zdolnych do wykształcenia nowych kadr. Kumulacja tych trudności występowała w drastycznej postaci na tak zwanych Ziemiach Odzyskanych. ; Tutaj, w tym także w Zielonej Górze, z powodu braku nauczycieli do zawodu dopuszczano młodych ZMP-owcow po kilkudniowych kursach. To musiało odbić się na wynikach nauczania i poziomie kształcenia. Sytuację komplikowało dążenie ?nowych władców? do nie tylko odtworzenia nowych kadr i inteligencji, ale do stworzenia swojej ideowej kadry. ; Poprzez kursy dokształcające, skrócone formy kształcenia ? w oparciu o rekrutację polityczną ? przygotowywano kadry dla ?nowej? Polski. Tak jak każda władza, szczególnie opierająca się na odmiennej aksjologii od dotychczasowej, dąży do kontroli procesu wychowania młodzieży i wszelkimi środkami eliminuje konkurencyjne systemy. Toteż pilnie baczono,aby ograniczać wpływ Kościoła katolickiego na proces wychowania. Starano się eliminować nauczycieli o postawach klerykalnych, ograniczać możliwości kształcenia dzieci ze środowisk ?obcych klasowo?, a także kontrolować komitety rodzicielskie w szkołach. ; Powołano szkołę o programie świeckim (TPD) i szkołę pod auspicjami partii o statusie społecznym. Efekty tych zabiegów były skromne, gdyż nie osiągano na tych polach satysfakcjonujących ówczesne władze rezultatów. Nauczyciele, chociaż tradycyjnie raczej prezentowali postawy lewicowe, to jednak zaledwie w pojedynczych przypadkach wstępowali do partii. ; Istotnym elementem tego procesu były warunki materialne. W bursach w wielu przypadkach panowały skandaliczne warunki, które wzmacniały negatywne skutki wynikające z chaosu wojennego. Sytuacja ta wywarła piętno w postaci degrengolady moralnej. Na porządku dziennym występowały takie zjawiska, jak pijaństwo, przemoc i prostytucja.

Abstract:

A very difficult social and material situation as well as problems with qualified professional manpower created the necessity to look for unconventional solutions. After the war trauma there was a shortage not only of professional manpower securing the reconstruction of the country, but first of all the lack of teachers being able to educate the new human resources. The difficulties were cumulated in the so-called Regained Territories. ; In this area, including Zielona Gora, due to the shortage of teachers, the profession was open to young members of ZMP ? the Association of Polish Youth, who took part in preparatory teaching courses lasting only few days. This had to have an impact on the quality of teaching and the level of learning. The situation was complicated by the new authorities` pursuit not only to reconstruct the manpower, but also to create their new ideological human resources. ; The new human resources were being prepared within training courses and shortened forms of education after political recruitment. Every power, especially axiologically different from the former one, aspires to control the process of education and uses all sources to eliminate the competitive systems. It was important to limit the influence of the Catholic Church on education, to eliminate teachers with the pro-clerical attitude, to constrain the possibilities for educating children from the antagonistic social class and to control school parent committees. ; Schools with a secular curriculum (TPD ? the Society of the Friends of Children) and under the party`s auspices were set up. The results were not impressive as the outcomes satisfying the authorities were not achieved. Although generally the teachers represented the left political attitude, only few of them were joining the party. ; The material conditions were a crucial element of the process. The dormitories offered appalling conditions strengthening the negative impact of the post-war chaos. The situation left a mark in the form of moral degradation. Alcoholism, violence and prostitution were widely spread.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

53-71

Source:

Rocznik Lubuski, tom 33

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego