Object structure

Creator:

Błaszczyk, Klaudia

Contributor:

Wołk, Zdzisław - red.

Title:

Zadania opiekuńcze w zreformowanej szkole podstawowej = Objectives of childcare in primary schools

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 33

Subject and Keywords:

Zielona Góra ; szkolnictwo ; szkolnictwo podstawowe ; po 1944 r.

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono zmienność oczekiwań społecznych dotyczących celów opieki nad dziećmi w szkołach od lat 70. do czasów obecnych. Zilustrowano najpopularniejsze formyoraz metody pomocy i wsparcia, stosowane zarówno wobec uczniów, jak i ich rodzin. Wskazano również na cele opieki nad dziećmi w szkołach, takie jak: zapewnienie odpowiednich warunków dla rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez poznanie ich biologicznych i psychospołecznych potrzeb; zapobieganie, diagnozowanie i kompensację potencjalnych zagrożeń; stwarzanie szerokich możliwości rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów; pomoc w znalezieniu odpowiednich instytucji i pomoc materialną w razie potrzeby. ; Opieka nad dzieckiem, jako ważny element w procesie edukacji szkolnej, była podkreślona również w reformie z 1999 r., w której uznano, że ma ona takie samo znaczenie jak nauczanie. Podkreślono wagę zapewnienia bezpieczeństwa zarówno w trakcie obowiązkowych, jak i dodatkowych zajęć, a także udzielania pomocy psychologicznej, pedagogicznej i finansowej, gdy jest to konieczne. ; Trzy szkoły podstawowe w Zielonej Górze zostały przebadane w poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania. Wyniki pokazują znaczną różnicę w wymaganiach zapewnienia większego bezpieczeństwa w murach szkół. Poza tym nie ma widocznych przejawów zmian. Opieka nad dziećmi w szkołach polega głównie na łagodzeniu problemów finansowych uczniów i działa raczej w trybie awaryjnym niż w formie zaplanowanej aktywności. Innymi słowy, szkoły akceptują status quo i nie mają lekarstwa na ubóstwo. ; Pomoc skierowana do dzieci z problemami edukacyjnymi wydaje się przybierać bardziej zróżnicowane formy działalności. Jest ona okazywana zarówno przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, jak i przez takich specjalistów jak logopedzi i nauczyciele wspomagający. Ich wysiłki mają wszelkie szanse przynieść bardziej dalekosiężną zmianę, niż niektóre rozwiązania przejściowe.

Abstract:

The paper presents the changeability of social expectations concerning childcare objectives at schools since the 1970s until present time. It illustrates the most common forms and methods of assistance and support, exercised both on pupils and their families. It also points to childcare objectives at schools, such as: providing appropriate conditions for pupils` psychophysical development through meeting their biological and psychosocial needs by means of preventing, diagnosing and compensating for potential threats; providing ample opportunities for the development of pupils` interests and talents, which entails both support in finding appropriate institutions and material help when required. ; Childcare, as an important building block in the process of education at school, was also highlighted in the 1999 reforms, where it was pronounced to be of equal importance as teaching. It emphasized the importance of providing security both at obligatory and additional classes, as well as giving psychological, pedagogical and financial assistance when mandatory. Has the scope of assistance changed in comparison to pre-reform times, though? ; Three primary schools in Zielona Góra have been examined in search of a veritable answer to the question. The results reveal a considerable difference in the requirement to provide enhanced security within the walls of schools. Other than that, there are no prominent symptoms of change. Childcare at the schools mainly consists of alleviating pupils` financial problems and operates rather in emergency mode than in the form of triggering constructing activity on the pupils` part. In other words, schools accept the status quo and have no remedy for the poverty. ; Assistance directed at children with educational problems seems to display more variedforms of activity. It is delivered both by teachers of particular subjects and by such specialists as speech therapists and support teachers. Their efforts have every chance to imprint a more wide-ranging change, rather than provide solely some interim solutions.There is little effort in caring for gifted children, who are not perceived as urgentemergency, thus their needs are systematically neglected.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

83-97

Source:

Rocznik Lubuski, tom 33

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego