Object structure

Creator:

Żelazko, Piotr

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Why is "the day of death" better than "the day of birth"? The axiology of Qoheleth in the light of the better-proverbs in Qoh 7:1-4 = Dlaczego "dzień śmierci" jest lepszy niż "dzień urodzenia"? Aksjologia Koheleta w świetle przysłów z Koh 7: 1-4

Group publication title:

Filologia Polska, z. 7

Subject and Keywords:

Hebrew Bible ; Qoheleth ; Ecclesiastes ; Better-proverb ; comparisons ; Biblia Hebrajska ; Kohelet ; Księga Eklezjastesa ; przysłowie ; porównania

Abstract_pl:

Artykuł analizuje w sposób egzegetyczny fragment Koh 7, 1-4 z Księgi Koheleta. Fragment ten stanowi swoiste zaprzeczenie wielokrotnie powtarzającego się w całej księdze refrenu o "marności nad marnościami". Kategoryzacja pewnych idei jako "lepsze" od innych może być dowodem na względność aksjologii Koheleta, która na pierwszy rzut oka absolutyzuje uniwersalny brak wartości czegokolwiek. ; Wyższość "dobrego imienia" nad "kosztownym olejkiem" zaprzecza rzekomemu bezsensowi (marności, ulotności) wszystkiego. Dogłębna analiza innych porównań zawartych w tekście ("dzień śmierci lepszy od dnia narodzin", "lepiej iść do domu żałoby niż do domu wesela") pokazuje, że fragment o pozornie pesymistycznym charakterze, ze względu na uwznioślenie śmierci, może być zinterpretowany również w innym kluczu. ; Szczegółowe badanie słownictwa użytego (w ję?zyku starożytnym hebrajskim) pozwoliło również ukazać różne poziomy metafor użytych w tekście.

Abstract:

The article is an exegetic analysis of the passage Qoh 7:1-4 from the Book of Ecclesiastes. The excerpt challenges the absolute statement repeated many times throughout the book about the worthlessness of all things ("vanity of vanities"). Some values are recognised as "better" than others which may be the evidence of Qoh's axiology relativity. ; At first sight, he qualifies the universal lack of values as absolute. The superiority "good name" over "precious oil" denies the supposed meaninglessness (vanity, ephemerality) of everything. ; The in-depth analysis of other comparisons present in the passage ("the day of death is better than the day of birth", "it is better to go to a mourning house than to a wedding house") shows that a passage which has a pessimistic character due to the elevation of death, may also be interpreted differently. The detailed study of the ancient Hebrew vocabulary in the text also revealed the various levels of the used metaphors.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

click here to follow the link

Pages:

67-76

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 7

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego