Object structure

Creator:

Szkudlarek-Śmiechowicz, Ewa

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Leksem "seksualizacja" w systemie polszczyzny i dyskursie publicznym 2019 roku = Lexeme "sexualisation" ["seksualizacja"] in the Polish language system and public discourse of 2019

Group publication title:

Filologia Polska, z. 6

Subject and Keywords:

korpus ; dyskurs ; słowa kluczowe ; seksualizacja ; gender ; polska debata publiczna ; corpus ; discourse ; keywords ; sexualisation in Polish ; gender in Polish ; Polish public debate

Abstract_pl:

Celem artykułu jest ukazanie leksemu "seksualizacja" jako jednostki systemu współczesnej polszczyzny oraz jego retorycznych obciążeń w dyskursie medialnym. Leksem, choć obecny w dyskursie naukowym, popularnonaukowym i dydaktycznym od lat, w roku 2019 został włączony do dyskursu politycznego przez środowiska konserwatywne i - podobnie jak leksem "gender" - stał się słowem wykorzystywanym w celach perswazyjno-manipulacyjnych. Emotywno-aksjologiczne uwarunkowania kontekstowe wyrazu łączą się z kreowaniem uproszczonej wizji świata, opartej na prostych dychotomicznych podziałach wartości i antywartości.

Abstract:

The aim of the article is to show the lexeme "sexualisation" as as a contemporary Polish system's unit and its persuasive and manipulative burdens in media discourse. Lexeme, although present in the scientific, popular science and didactic discourses for years, was included in 2019 in the political discourse by conservative circles and - similarly to the lexeme "gender" - since has been used for persuasive and manipulative purposes. Emotional-axiological contextual conditions of the word are combined with the creation of a simplified vision of the world, based on simple dichotomous divisions of values and anti-values.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2020

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.34768/fp2020a7

Pages:

111-128

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 6

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego