Object structure

Creator:

Piechota, Dariusz

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Reaktywacje dystopii w najnowszej literaturze popularnej. Na marginesie lektury powieści Margaret Atwood i Ignacego Karpowicza = Reactivation of dystopia in the latest popular literature. On the sidelines of reading the novels by Margaret Atwood and Ignacy Karpowicz

Group publication title:

Filologia Polska, z. 6

Subject and Keywords:

dystopia ; powieść ; politycy ; dyskryminacja ; novel ; violence ; politicians ; discrimination

Abstract_pl:

Dystopia wydaje się jednym z najpopularniejszych motywów w najnowszej kulturze popularnej. Jeden z powodów, dla których jest tak znany, wiąże się z przemianami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi, jakie mają miejsce w wielu krajach. ; Liczne kryzysy potwierdzają fakt, iż populistyczni politycy przejmują władzę, aby rozpocząć rewolucję, która ma zmienić życie ludzi oraz sprawić, że ich narody ponownie staną się potężne. Ich punkt widzenia wydaje się bardzo radykalny i niebezpieczny. Szybka transformacja ze społeczeństwa wielokulturowego w patriarchalne pokazuje, iż wiele osób jest marginalizowanych. ; Powieści Atwood i Karpowicza pokazują kraje po transformacji, w których przemoc i terroryzm są główną regułą kontrolującą życie obywateli. Reżim łamie podstawowe prawa, w rezultacie czego wiele mniejszości jest dyskryminowanych. Ich istnienie jest bezwartościowe z wielu powodów. Co więcej, zbuntowani obywatele są eliminowani ze społeczeństwa. ; Obie powieści są mocnym ostrzeżeniem przed niebezpieczeństwami ultranacjonalistycznego rządu, który może doprowadzić do kolejnej wojny światowej.

Abstract:

Dystopia seems to be one of the most popular motifs in the latest pop culture. One of the reasons for it is that political, economic, and social transformations have happened in many countries. ; Looming crises in many countries prove the populist politicians take over to start a revolution to change people`s lives and make their nations powerful again. Their point of view seems to be very radical and dangerous. Rapid change from multicultural society into patriarchal society shows that many people are marginalised. ; Atwood`s and Karpowicz`s novels show countries after transformation where violence and terror is a major rule to control citizens` lives. Regime breaks the significant laws, and as a result of it, many minorities are discriminated. Their existence is worthless for many reasons. What is more, rebellious citizens are eliminated from society. ; Both novels reveal dangers that once imposed upon the society by the ultranationalist governments may lead to yet another war.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2020

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.34768/fp2020a5

Pages:

85-100

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 6

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego