Object

Title: Wyklęta anarchistka. Rzecz o socjalistce Jadwidze Gulińskiej w Poznaniu w początkach XX w. = The excommunicated anarchist - a word about a socialist Jadwiga Gulińska in Poznań in the early 20th century

Creator:

Wyder, Grażyna

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Dolański, Dariusz (1966 - ) - red.

Group publication title:

Studia Zachodnie, 14

Abstract_pl:

Ruch społeczny, który rozwijał się na początku XX wieku, ujawnił wielu oddanych działaczy, którzy wierzyli, że będzie to między innymi sposób na odzyskanie niepodległości. Zaangażowane wruch wyzwoleńczy były również kobiety. Przykładem jest Jadwiga Gulińska, aktywistka, która poświęciła swoje zdrowie wdrażaniu nowej idei. ; Aresztowana za kolportaż materiałów agitacyjnych w Królestwie Polskim, skazana w Warszawie na pobyt w Cytadeli, wygnana z granic Imperium Rosyjskiego, po roku spędzonym w Berlinie, przybyła do Poznania. Na próby szerzenia przez nią idei socjalistycznych konserwatywne i klerykalne środowisko Wielkopolski zareagowało ostracyzmem społecznym, bojkotem jej kariery i kampanią oszczerstw w prasie. ; Zmuszona do opuszczenia Poznania, wróciła w 1916 roku, angażując nie tylko siebie, ale także męża icórka Zofię w akcję uwolnienia Piłsudskiego z więzienia w Magdeburgu. Brała w tym czasie aktywnyudział w wiecach niepodległościowych organizowanych w stolicy Wielkopolski. Pośrednio słuszność jej idei potwierdziło zwycięskie powstanie wielkopolskie. ; Przeżyła osobisty dramat - śmierć syna na froncie podczas I wojny światowej. W 1917 roku wycofała się z aktywnego życia politycznego i społecznego. Zmarła 15 marca 1939 roku w Poznaniu. Wcześniej, w 1937, roku została odznaczona Krzyżem Niepodległości.

Abstract:

The social movement which was developing in the beginning of the 20th century created a number of devoted activists who believed that it would be among others, a means to regain independence. This was happening in the land of annexed territory of Poland. Women were also engaged in the movement. The example of an activist who devoted her health and carcer to the new idea was Jadwiga Gulińska. ; Arrested for distributing agitational materiale in the Kingdom of Poland, convicted in Warsaw Citadel and finaily expelled from the borders of the Russian Empire, after a year spent in Berlin, she arrived in Poznań. Conservative and clerical environment of Greater Poland reacted to her attempts of spreading socialistic idea by social ostracism, boycott of her career and press smear campaign.Forced to leave Poznań, she returned in 1916, engaging not only herself but also her husband and daughter Zofia in action of releasing Piłsudski from the prison in Magdeburg. She took an active part in this time in independence rallies organised in Poznań. lndirectly, the rightness of her ideas confirmed the victorious Greater Poland Uprising. ; Having gone through a personal drama, death of her son at the front during the First Word War, in 1917 she left the active political and social life. She died 15th March 1939 in Poznań, and was earlier honoured with the Cross of Independence in 1937.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:58359

Pages:

57-74

Source:

Studia Zachodnie, tom 14

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information