Object structure

Creator:

Kaczor, Monika

Contributor:

Gorzelana, Joanna - red. nauk. ; Kaczor, Monika - red. nauk. ; Seul, Anastazja - red. nauk.

Title:

"Dialog" jako wartość społeczno-kulturowa (na przykładzie "Tygodnika Powszechnego" z roku 1989) = "Dialogue" as a socio-cultural value (on the example of "Tygodnik Powszechny", 1989)

Group publication title:

Prace Aksjologiczne, 1

Subject and Keywords:

dialog ; etyka społeczna ; moralność ; komunikacja międzyludzka ; dialogue ; social ethics ; morality ; interpersonal communication

Abstract_pl:

Sposoby pojmowania dialogu ujawnione w analizowanych tekstach artykułów prasowych zamieszczonych w "Tygodniu Powszechnym" z 1989 roku prowadzą do kilku wniosków. Po pierwsze język prowadzonych rozważań ukazuje dialog jako konieczność i powinność związaną z moralnością społeczną. Po drugie - w dialogu międzyludzkim ważne są normy i oceny wyrażane w odniesieniu do rzeczywistości społecznej. Po trzecie - dialog pomaga uczyć się moralnych zachowań i uzasadnia moralne postępowanie. Po czwarte - dialog

Abstract:

The ways of understanding the dialogue revealed in the analysed articles of the press articles published in the 1989 "Tygodnik Powszechny" lead to several conclusions. Firstly, the language of discussion reflects dialogue as a necessity and a duty of social morality. Secondly, in the interpersonal dialogue, the norms and values expressed in relation to social reality are important. Third - dialogue helps to learn moral behaviour and justifies moral behaviour. Fourthly, dialogue clearly connects the community together.

Description:

seria: Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 1 ; Pytanie o wartości, które kształtują naszą kulturę stawiali sobie już starożytni. Platońska triada ? prawda, dobro i piękno - przez wieki wskazywała drogi rozwoju Europy. Pytanie o wartości, to pytanie o człowieka i o jego odniesienie do rzeczywistości, którą kreuje, dokonując swych wyborów. Przyjęta bowiem przez osobę ludzką hierarchia wartości motywuje do podejmowania określonych działań (bądź też ich zaniechania) zarówno w życiu osobistym, rodzinnym, jak i społecznym, narodowym czy międzynarodowym. ; Pracownia Badań nad Wartościami w Języku i Kulturze, działająca od 2016 roku w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim, rozpoczyna wydawanie serii poświęconej wartościom, które wyznaczały dawniej i wyznaczają obecnie kierunek rozwoju naszej humanistyki. (Z wprowadzenia)

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

121-132

Source:

Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 1

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego