Object structure

Creator:

Węgorowska, Katarzyna

Contributor:

Kaczor, Monika - red. nauk. ; Seul, Anastazja - red. nauk.

Title:

Kilka uwag o bezcennych świadectwach kulturowego dziedzictwa ludowego zwerbalizowanych w dwutygodniku "Polskie Stroje Ludowe" z lat 2012-2013 (refleksje dialektologa-lingwokulturologa) = A few remarks on priceless testimonies of the cultural folk legacy verbalized in biweekly magazine "Polskie Stroje Ludowe" between 2012 and 2013 (reflections of a dialectologist-linguaculturologist)

Group publication title:

Prace Aksjologiczne, 2

Subject and Keywords:

werbalizacja ; kultura ludowa ; tradycja ; wartości ; wartościowanie ; verbalization ; folk culture ; tradition ; values ; evaluation

Abstract_pl:

Przedmiotem refleksji są ponadczasowe kulturowe treści zawarte w folklorystycznym czasopiśmie, któremu patronował Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze". Ludowe artefakty, regionalni artyści, instytucje i organizacje ?ocalające od zapomnienia? kulturę wsi, specyfika rodzimych gwar i dialektów, twórcy i uczeni zainspirowani dziedzictwem polskich chłopów? to niektóre z wielu tematów/zagadnień scharakteryzowanych w periodyku. Dzięki nim jego autorzy zwerbalizowali wartości "wiedzy ludu", która pomimo zmian zachodzących w otaczającej ją rzeczywistości trwa, stanowiąc integralny, konstytutywny element/komponent polskiej tradycji narodowej.

Abstract:

The topic of the reflections is the timeless cultural content included in the folkloristic magazine patronized by State Folk Group of Song and Dance "Mazowsze". Folk artifacts, regional artists, institutions and organizations saving the countryside culture from falling into oblivion, specificity of native dialects and subdialects, creators and scholars inspired by the legacy of Polish peasants are some of the many topics/issues discussed in the periodical. Because of them its authors verbalized timeless values of folklore, which, despite changes in the outside reality, continues as an integral constitutive component of the native national tradition.

Description:

seria: Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 2 ; Aksjologia, pozostając domeną filozofii, budzi zainteresowanie przedstawicieli różnych dyscyplin - zwłaszcza humanistycznych i społecznych. Świat wartości obecny był w kulturze od zarania dziejów - obecny jest także i dziś. Świadectwem tej obecności jest także współczesne czasopiśmiennictwo. ; W obecnym tomie wydanym w serii: "Prace Aksjologiczne. Język. Literatura. Kultura" kontynuujemy temat przedstawiony poprzednio (Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989, red. nauk. Joanna Gorzelana, Monika Kaczor, Anastazja Seul, Zielona Góra 2018) i prezentujemy artykuły odnoszące się do publikacji, które ukazały się po 1989 roku. Czas transformacji ustrojowej i lata późniejsze to okres, w którym w polskim społeczeństwie doszły do głosu różne propozycje aksjologiczne. Dla wielu z nich znalazło się miejsce w czasopismach analizowanych przez autorów niniejszego tomu (z wstępu).

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2021

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

click here to follow the link

Pages:

145-168

Source:

Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 2

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego