Object structure

Creator:

Szymańska, Monika

Contributor:

Kaczor, Monika - red. nauk. ; Seul, Anastazja - red. nauk.

Title:

Wybrane wykładniki intensywności cechy określanej przymiotnikiem "piękny" w prasie codziennej po 1989 roku. Analiza korpusowa = Some indicators of intensity of the quality named by the adjective "beautiful" in the daily press after 1989. Corpus-based analysis

Group publication title:

Prace Aksjologiczne, 2

Subject and Keywords:

wykładniki intensywności ; stopień przymiotnika ; przysłówki stopnia ; gramatyka konstrukcji ; analiza korpusowa ; indicators of intensity ; degree of an adjective ; adverbs of degree ; Construction Grammar ; corpus-based analysis

Abstract_pl:

Przedmiotem analizy korpusowej przedstawionej w artykule są wybrane aspekty funkcjonowania w tekstach prasy codziennej wydanej po 1989 roku przymiotnika ?piękny?, związanego z wartościowaniem i odsyłającego do kategorii estetycznej. ; Celem tej analizy jest prześledzenie, jak przymiotnik "piękny" funkcjonuje w trzech typach konstrukcji, które współtworzy wraz z gramatycznymi oraz leksykalnymi wykładnikami intensywności. Są to następujące typy konstrukcji: formy gradualne przymiotnika "piękny", jego połączenia ze zgramatykalizowanym intensyfikatorem "bardzo" oraz połączenia z przysłówkami stopnia. Dystrybucję określonych konstrukcji w części korpusu językowego obejmującej teksty prasy codziennej skonfrontowałam z ich dystrybucją w całym korpusie. To pozwala dostrzec m.in. uwypuklenie pewnych właściwości analizowanego przymiotnika uwidoczniające się w tekstach prasowych.

Abstract:

The corpus-based analysis presented in this paper includes selected aspects of the functioning of the adjective "piękny" ("beautiful"), connected with evaluating and referring to the aesthetic category, in the daily press after 1989. ; The aim of this analysis is to investigate how the adjective ?piękny? functions in three types of constructions that it co-builds with grammatical and lexical indices of intensity. These types of constructions are: gradual forms of the adjective ?piękny?, its connections with the grammaticalized intensifier ?bardzo? (?very?), and its connections with degree adverbs. The distribution of the particular constructions in the part of the corpus containing texts appearing in the daily press has been compared with their distribution in the entire corpus. This will allow us to identify i.a. the most significant properties of the adjective ?piękny? in press texts.

Description:

seria: Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 2 ; Aksjologia, pozostając domeną filozofii, budzi zainteresowanie przedstawicieli różnych dyscyplin - zwłaszcza humanistycznych i społecznych. Świat wartości obecny był w kulturze od zarania dziejów - obecny jest także i dziś. Świadectwem tej obecności jest także współczesne czasopiśmiennictwo. ; W obecnym tomie wydanym w serii: "Prace Aksjologiczne. Język. Literatura. Kultura" kontynuujemy temat przedstawiony poprzednio (Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989, red. nauk. Joanna Gorzelana, Monika Kaczor, Anastazja Seul, Zielona Góra 2018) i prezentujemy artykuły odnoszące się do publikacji, które ukazały się po 1989 roku. Czas transformacji ustrojowej i lata późniejsze to okres, w którym w polskim społeczeństwie doszły do głosu różne propozycje aksjologiczne. Dla wielu z nich znalazło się miejsce w czasopismach analizowanych przez autorów niniejszego tomu (z wstępu).

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2021

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

click here to follow the link

Pages:

129-143

Source:

Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 2

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego