Object structure

Creator:

Polkowska, Laura

Contributor:

Kaczor, Monika - red. nauk. ; Seul, Anastazja - red. nauk.

Title:

Profile sprawiedliwości we współczesnej prasie opinii = The profiles of justice in contemporary Polish weeklies

Group publication title:

Prace Aksjologiczne, 2

Subject and Keywords:

sprawiedliwość ; wartość ; profilowanie ; tygodniki opinii ; semantyka ; justice ; values ; linguistic profiling ; weeklies ; semantic

Abstract_pl:

Artykuł został poświęcony pojęciu sprawiedliwości i sposobom jego funkcjonowania we współczesnej prasie opinii. W tekście wykorzystano metodę profilowania wypracowaną przez lu?belską szkołę językoznawczą z Jerzym Bartmińskim na czele. W analizie uwzględnione zostały różni?ce w prezentowaniu sprawiedliwości w dwóch typach tygodników: liberalnych (?Newsweek? i ?Poli?tyka?) oraz konserwatywnych (?Do Rzeczy? i ?W Sieci?). ; W rezultacie wyodrębniono pięć głównych profilów omawianej wartości: 1. sprawiedliwość to kara za przewinienia, 2. sprawiedliwość to odwet, 3. sprawiedliwość to wyrównywanie szans, 4. sprawiedliwość to zadośćuczynienie krzywdom, 5. spra?wiedliwość to równość wobec prawa, przy czym nie wszystkie występują w obu rodzajach periodyków.

Abstract:

The scetch is dedicated to the concept of justice in contemporary Polish weeklies. In the article, I use the profiling method developed by Jerzy Bartmiński and his team from Lublin. In the analysis, I take into account the differences between how liberal (?Newsweek? and ?Polityka?) and conservative (?Do Rzeczy? and ?W Sieci?) weeklies present justice. ; As a result, five main profiles of this value were distinguished: 1. justice is punishment for guilt, 2. justice is revenge, 3. justice is equal chances, 4. justice is compensation for harm, 5. justice is equality before the law. Not all of them can be found in both types of periodicals.

Description:

seria: Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 2 ; Aksjologia, pozostając domeną filozofii, budzi zainteresowanie przedstawicieli różnych dyscyplin - zwłaszcza humanistycznych i społecznych. Świat wartości obecny był w kulturze od zarania dziejów - obecny jest także i dziś. Świadectwem tej obecności jest także współczesne czasopiśmiennictwo. ; W obecnym tomie wydanym w serii: "Prace Aksjologiczne. Język. Literatura. Kultura" kontynuujemy temat przedstawiony poprzednio (Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989, red. nauk. Joanna Gorzelana, Monika Kaczor, Anastazja Seul, Zielona Góra 2018) i prezentujemy artykuły odnoszące się do publikacji, które ukazały się po 1989 roku. Czas transformacji ustrojowej i lata późniejsze to okres, w którym w polskim społeczeństwie doszły do głosu różne propozycje aksjologiczne. Dla wielu z nich znalazło się miejsce w czasopismach analizowanych przez autorów niniejszego tomu (z wstępu).

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2021

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

click here to follow the link

Pages:

91-103

Source:

Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 2

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego