Object structure

Creator:

Karczewska, Małgorzata

Contributor:

Kaczor, Monika - red. nauk. ; Seul, Anastazja - red. nauk.

Title:

"This is the end, my only friend" Tomasza Beksińskiego wizja świata i (anty)wartości w felietonie "Fin de siecle" = "This is the end, my only friend" Tomasz Beksiński's vision of the world and (anti)values in the feuilleton "Fin de siecle"

Group publication title:

Prace Aksjologiczne, 2

Subject and Keywords:

Beksiński, Tomasz (1958-1999) ; felieton ; Fin de siecle ; intertekstualność ; transtekstualność ; feuilleton ; intertextuality ; transtextuality

Abstract_pl:

Celem artykułu jest ukazanie świata widzianego oczami Tomasza Beksińskiego, dziennikarza muzycznego i tłumacza filmów, przedstawionego w jego felietonie "Fin de siecle", napisanego krótko przed jego samobójczą śmiercią w 1999 r. ; W utworze tym T. Beksiński krytykuje otaczającą go rzeczywistość społeczno-kulturową, obserwując upadek dawnych wartości, co wywołuje w nim tęsknotę, poczucie alienacji i rozczarowania, a także lęk przed nadchodzącym nowym stu- i tysiącleciem. W tekście podejmowana jest próba spojrzenia na opisywane realia z perspektywy dwu?dziestu lat, które upływają od dnia publikacji felietonu i śmierci jego autora.

Abstract:

The aim of the paper is to present the world from the perspective of Tomasz Beksiński, music journalist and film translator, which was depicted in his feuilleton ?Fin de si?cle? written shortly prior to his suicidal death in 1999. ; In his text, Beksiński criticises the socio-cultural reality that sur?rounds him, observing the decline of old values, which causes his wistfulness, the feeling of alien?ation and deception as well as fear of the forthcoming new century and millennium. The text is try?ing to take a look at the reality described from the perspective of the twenty years which have passed since the day of the publication of the feuilleton and the death of its author.

Description:

seria: Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 2 ; Aksjologia, pozostając domeną filozofii, budzi zainteresowanie przedstawicieli różnych dyscyplin - zwłaszcza humanistycznych i społecznych. Świat wartości obecny był w kulturze od zarania dziejów - obecny jest także i dziś. Świadectwem tej obecności jest także współczesne czasopiśmiennictwo. ; W obecnym tomie wydanym w serii: "Prace Aksjologiczne. Język. Literatura. Kultura" kontynuujemy temat przedstawiony poprzednio (Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989, red. nauk. Joanna Gorzelana, Monika Kaczor, Anastazja Seul, Zielona Góra 2018) i prezentujemy artykuły odnoszące się do publikacji, które ukazały się po 1989 roku. Czas transformacji ustrojowej i lata późniejsze to okres, w którym w polskim społeczeństwie doszły do głosu różne propozycje aksjologiczne. Dla wielu z nich znalazło się miejsce w czasopismach analizowanych przez autorów niniejszego tomu (z wstępu).

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2021

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

click here to follow the link

Pages:

73-90

Source:

Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 2

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego