Object structure

Creator:

Kaczor, Monika

Contributor:

Kaczor, Monika - red. nauk. ; Seul, Anastazja - red. nauk.

Title:

"Grzechy rzucają długie cienie". Co myślimy, używając słowa "grzech" w dyskusjach publicznych (na przykładzie "Tygodnika Powszechnego")? = "Sins Throw Long Shadows". What Do We Think About Using the Word "Sin" in Public Discussions (on the example of "Tygodnik Powszechny")?

Group publication title:

Prace Aksjologiczne, 2

Subject and Keywords:

etyka społeczna ; grzech ; moralność ; social ethics ; sin ; morality

Abstract_pl:

Celem artykułu jest przedstawienie funkcjonowania grzechu w dyskusjach publicznych na płaszczyźnie moralnej i społecznej, w których jest on tratowany jak stan naruszający okre?ślony porządek i przekraczający obowiązujące normy i zasady usankcjonowane prawem ludzkim, a także i Boskim. ; Wyznacznikami grzechu jest świadome odejście od zasad postępowania przyjętych w danym środowisku, a także niezgodność postępowania z przekonaniami o tym, co dobre, właści?we i zgodne z prawem. W porządku społecznym (społeczno-prawnym) grzech dostrzega się w błędnym działaniu. W sporach publicznych dyskutujący, skupiając się na przedmiocie rozmowy, nie zawsze nazywają grzech wprost, ale myślą o nim w kategoriach antywartości.

Abstract:

The aim of the article is to present the functioning of sin in public discussions on a moral and social level, in which it is treated as a state which violate a specific order and exceeds applicable norms and principles sanctioned by human and divine law. ; The determinants of sin is a conscious departure from the rules of conduct adopted in a given environment, as well as the inconsistency of dealing with beliefs about what is good, right and accordance with the law. In the social (socio-legal) order, sin is perceived in erroneous action. In public disputes, a person who argue, focusing on the subject of conversation, do not always call sin directly, but think of it in terms of anti-values.

Description:

seria: Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 2 ; Aksjologia, pozostając domeną filozofii, budzi zainteresowanie przedstawicieli różnych dyscyplin - zwłaszcza humanistycznych i społecznych. Świat wartości obecny był w kulturze od zarania dziejów - obecny jest także i dziś. Świadectwem tej obecności jest także współczesne czasopiśmiennictwo. ; W obecnym tomie wydanym w serii: "Prace Aksjologiczne. Język. Literatura. Kultura" kontynuujemy temat przedstawiony poprzednio (Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989, red. nauk. Joanna Gorzelana, Monika Kaczor, Anastazja Seul, Zielona Góra 2018) i prezentujemy artykuły odnoszące się do publikacji, które ukazały się po 1989 roku. Czas transformacji ustrojowej i lata późniejsze to okres, w którym w polskim społeczeństwie doszły do głosu różne propozycje aksjologiczne. Dla wielu z nich znalazło się miejsce w czasopismach analizowanych przez autorów niniejszego tomu (z wstępu).

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2021

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

click here to follow the link

Pages:

57-71

Source:

Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 2

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego