Object structure

Creator:

Gorzelana, Joanna

Contributor:

Kaczor, Monika - red. nauk. ; Seul, Anastazja - red. nauk.

Title:

"Poznaj Swój Kraj". O wartości poznawczej i innych wartościach w miesięczniku krajoznawczo-turystycznym = "Discover your country". On cognitive value and other values in the tourist and travel monthly magazine

Group publication title:

Prace Aksjologiczne, 2

Subject and Keywords:

wartość ; kraj ; język ; poznanie ; piękno ; values ; country ; language ; cognition ; beauty

Abstract_pl:

Celem artykułu jest przedstawienie wartości opisywanych w jednym numerze czasopisma "Poznaj Swój Kraj. Miesięcznik Krajoznawczo-Turystyczny". Odwołując się do wyrażonych eksplicytnie w tytule wartości poznania, przybliżam pola semantyczne, jakie autorzy łączą z poję?ciem kraju. Jest to zarówno jego ziemia i kultura, jak i ludzie, którzy ją kształtowali i kształtują. Zwra?cam też uwagę na stylistyczne cechy języka, gdyż one także mają wymiar aksjologiczny, wskazując na to, co dobre i poruszające.

Abstract:

The purpose of the article is to present the values described in one issue of the magazine "Poznaj Swój Kraj. Miesięcznik Krajoznawczo-Turystyczny" ("Discover Your Country. Tourist and Countryside Monthly Magazine"). Referring to the cognitive values expressed explicitly in the title, I present the semantic fields that the authors combine with the concept of the country. It is both his land and culture, and the people who shaped it in the past and shape it now. I also point out the sty?listic features of the language, because they also have an axiological dimension, indicating what is good and moving. On the basis of contexts, I also extract such values as aesthetic, ethical ones (e.g. social, sacred) which can be found in the magazine.

Description:

seria: Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 2 ; Aksjologia, pozostając domeną filozofii, budzi zainteresowanie przedstawicieli różnych dyscyplin - zwłaszcza humanistycznych i społecznych. Świat wartości obecny był w kulturze od zarania dziejów - obecny jest także i dziś. Świadectwem tej obecności jest także współczesne czasopiśmiennictwo. ; W obecnym tomie wydanym w serii: "Prace Aksjologiczne. Język. Literatura. Kultura" kontynuujemy temat przedstawiony poprzednio (Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989, red. nauk. Joanna Gorzelana, Monika Kaczor, Anastazja Seul, Zielona Góra 2018) i prezentujemy artykuły odnoszące się do publikacji, które ukazały się po 1989 roku. Czas transformacji ustrojowej i lata późniejsze to okres, w którym w polskim społeczeństwie doszły do głosu różne propozycje aksjologiczne. Dla wielu z nich znalazło się miejsce w czasopismach analizowanych przez autorów niniejszego tomu (z wstępu).

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2021

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

click here to follow the link

Pages:

11-25

Source:

Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 2

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego