Object structure

Creator:

Józefowski, Eugeniusz (1956- ) ; Florczykiewicz, Janina

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk. ; Mania, Grzegorz - red. nauk.

Title:

Rola doświadczenia w artystycznym kształceniu akademickim na przykładzie założeń dydaktyczno-artystycznych Pracowni Komunikacji Twórczej prowadzonej w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu = The role of experience in artistic academic education on the example of didactic and artistic assumptions of Creative Communication Studio run at The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw

Group publication title:

Konteksty kultury...

Subject and Keywords:

kształcenie artystyczne ; akademia sztuk pięknych ; Pracownia Komunikacji Twórczej ; artistic education ; academy of fine arts ; Creative Communication Studio

Abstract_pl:

Autorzy artykułu prezentują Pracownię Komunikacji Twórczej na tle zachodzących zmian w szkolnictwie artystycznym. Przedstawiają koncepcję dydaktyczną jej prowadzenia oraz funkcje jakie spełnia w toku kształcenia na kierunku mediacja sztuki. Prezentują przykładowe zadania. Istotą tej koncepcji kształcenia jest stwarzanie sytuacji dydaktycznych inicjujących proces nabywania wiedzy o sztuce poprzez jej bezpośrednie doświadczanie. ; Uczestnictwo w kreacji wykracza poza postulowany w szkolnictwie wyższym model edukacji do sztuki, poszerzając go o kształcenie o sztuce i kształcenie przez sztukę, w którym sztuka staje się narzędziem edukacji a nie celem samym w sobie.

Abstract:

The authors of the article present the Creative Communication Studio against the backdrop of changes in artistic education. They present the didactic concept of running the studio and the functions it fulfills in the course of education in the field of art mediation. They present sample tasks. The essence of this concept of education is to create didactic situations that initiate the process of acquiring knowledge about art by directly experiencing it. ; Participation in creation goes beyond the postulated model of education for art in higher schooling, extending it to education about art and education through art, in which art becomes a tool of education and not an end in itself.

Publisher:

Kraków ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2019

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

239-261

Source:

Konteksty kultury, konteksty edukacji: wielowymiarowość kształcenia artystycznego i upowszechniania kultury

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego