Object structure

Creator:

Zycha-Gurdek, Adriana

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk. ; Mania, Grzegorz - red. nauk.

Title:

Przebieg kształcenia w orkiestrach dętych = Training course in brass orchestras

Group publication title:

Konteksty kultury...

Subject and Keywords:

edukacja ; kształcenie ; proces edukacji ; kształcenie muzyczne ; edukacja muzyczna ; etapy kształcenia ; komunikaty ; cele kształcenia ; metody nauczania ; środki kształcenia ; proces kształcenia ; education ; educational process ; music education ; learning stages ; communication ; learning objectives ; teaching methods ; educational measures ; learning process

Abstract_pl:

W poniższym artykule został zilustrowany przebieg kształcenia w orkiestrach dętych. Wyodrębniono trzy jego etapy , które scharakteryzowano, a wyniki zostały pokazane na wykresie graficznym. Artykuł zawiera wskazówki do pracy nauczycieli-instruktorów i kapelmistrzów z instrumentalistami na poszczególnych etapach edukacji.

Abstract:

The following article has been characterized by the course of training in brass orchestras. Three stages of education were identified and the results were shown in a graphical chart. The article provides guidance for the work of teachers-instructors and hats with instrumentalists at different stages of education.

Publisher:

Kraków ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2019

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

181-194

Source:

Konteksty kultury, konteksty edukacji: wielowymiarowość kształcenia artystycznego i upowszechniania kultury

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego