Object structure

Creator:

Nogaj, Anna Antonina

Contributor:

Mania, Grzegorz - red. nauk. ; Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Psychologiczne kompetencje nauczycieli w świetle wybranych trudności uczniów szkół muzycznych = Psychological competences of teachers in the light of selected students' difficulties music schools

Subtitle:

wielowymiarowość kształcenia artystycznego i upowszechniania kultury

Group publication title:

Konteksty kultury...

Subject and Keywords:

nauczyciele ; kompetencje ; psychologia ; pomoc ; uczeń ; rozwój ; teacher ; competencies ; psychology ; support ; students ; development

Abstract_pl:

Artykuł koncentruje się na problematyce psychologicznych kompetencji nauczycieli-artystów pracujących z dziećmi, młodzieżą i studentami szkół i uczelni muzycznych. Kompetencje psychologiczne zaprezentowane są w kontekście szerokiego wachlarza kompetencji dydaktycznych i specjalistycznych. Ich posiadanie i rozwijanie jest czynnikiem warunkującym możliwość, skuteczność i prawidłowość w realizowaniu optymalnej relacji nauczyciel - uczeń, a w przypadku szkolnictwa artystycznego relacji mistrz - uczeń. Psychologiczne kompetencje nauczycieli-artystów wymagają przeobrażeń ze względu na etap rozwojowy ucznia, a także ze względu na zindywidualizowane potrzeby i możliwości uczniów. ; W artykule zaprezentowana jest typologia uczniów szkół muzycznych według Marii Manturzewskiej uzupełniona o współczesną sylwetkę dzieci i młodzieży. Rozbudowanym podsumowaniem artykułu jest zapoznanie Czytelnika z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, do której niesienia nauczyciele-artyści pracujący w różnych typach szkół muzycznych są zobowiązani.

Abstract:

The article focuses on the psychological competences of teachers-artists working with children, youth, as well as students of music schools and universities. Psychological competences are presented in the context of a wide range of didactic and specialist competences. Their possession and development is a factor conditioning the capability, efficiency, and correctness in executing an optimal teacher-student relation, and in the case of artistic education the master-student relation. The psychological competences of teachers-artists require transformations due to the student's developmental stage, as well as due to the individual needs and capabilities of students. ; The article presents a typology of music school students according to Maria Manturzewska supplemented with a contemporary image of children and youth. An extensive summary of the article consists in familiarizing the reader with the Regulation of the Minister of National Education concerning the principles of organizing and providing psychological and pedagogical assistance, which teachers-artists working in different types of music schools are obliged to carry out.

Publisher:

Kraków ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2019

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

131-165

Source:

Konteksty kultury, konteksty edukacji: wielowymiarowość kształcenia artystycznego i upowszechniania kultury

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego