Object structure

Creator:

Przerembska, Violetta

Contributor:

Mania, Grzegorz - red. nauk. ; Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Biografistyka muzyczna oraz jej miejsce w upowszechnianiu kultury i współczesnej edukacji artystycznej = Musicale biographistics and its place in the dissemination of culture and the contemporary artistic education

Subtitle:

wielowymiarowość kształcenia artystycznego i upowszechniania kultury

Group publication title:

Konteksty kultury...

Subject and Keywords:

biografistyka muzyczna ; biografia artysty ; upowszechnianie kultury ; edukacja artystyczna ; edukacja kulturalna ; pedagogika muzyczna ; musical biographistics ; artist's biography ; dissemination of culture ; artistic education ; cultural education ; music pedagogy

Abstract_pl:

Artykuł dotyczy roli biografii muzycznej (naukowej, literackiej, popularyzatorskiej) w upowszechnianiu kultury, a także w procesie edukacji kulturalnej i edukacji przez sztukę. Jako egzemplifikacja zagadnienia posłużyły wybrane pozycje polskiej biografistyki muzycznej (z okresu ostatnich dwudziestu lat), dotyczące wybitnych postaci (kompozytorów, muzyków-wykonawców). ; Zwrócono też uwagę na szczególnie dziś powszechny i atrakcyjny gatunek biografii filmowej (film fabularny, dokumentalny). Poruszono problem specyfiki biografii w przekazie wizualno-dźwiękowym, jego poetyki oraz wartości poznawczo-estetycznych.

Abstract:

The article deals with a role of musical biography (scientific, literary, popularized one) in the dissemination of culture and in the process of cultural and art education. As examplification of the problem, selected items of Polish musical biographistics (which have appeared for last twenty years), of outstanding figures of Polish musical culture (composers, musicians-performers), were used. ; The attention was also paid on today's, especially common and attractive, genre of film biography (feature and documentary film). The problem of specificity of this visual-sound approach, its poetics, and cognitive and aesthetic values, were touched.

Publisher:

Kraków ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2019

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

9-23

Source:

Konteksty kultury, konteksty edukacji: wielowymiarowość kształcenia artystycznego i upowszechniania kultury

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego