Object structure

Creator:

Kataryńczuk-Mania, Lidia ; Szymajda, Agnieszka

Contributor:

Przybysz-Zaremba, Małgorzata - red. nauk. ; Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Aspekty profilaktyczno-terapeutyczne zajęć muzycznych w przedszkolu = Prophylactic and therapeutic aspects of musical education in kindergarten

Group publication title:

Health

Subject and Keywords:

muzykoterapia ; działalność muzyczna ; "muzyczne lustro" ; dziecko przedszkolne ; nauczyciel-terapeuta ; music therapy ; musical activity ; "musical mirror" ; kindergarten child ; teacher-therapist

Abstract_pl:

Autorki przedstawiają szerokie możliwości wykorzystania muzyki w celach terapeutycznych na podstawie założeń teoretycznych i praktycznych proponowanych przez różnych autorów oraz własnych doświadczeń. Na szczególną uwagę zasługują prezentowane badania eksperymentalne, oparte o innowacyjną metodę w muzykoterapii dziecięcej "Muzycznego lustra". Zdaniem Autorek ważne jest merytoryczne przygotowanie nauczycieli-terapeutów do prowadzenia zajęć z dziećmi.

Abstract:

The authors present the wide possibilities of using music for therapeutic purposes on the basis of the theoretical and practical assumptions of various authors and their own. Particularly noteworthy are the experimental studies presented on the basis of the innovative method in children?s music therapy "Musical mirror". According to the Authors, the substantive preparation of teachers-therapists to conduct classes with children is important.

Publisher:

Vilnius: Mykolas Romeris Universitetas

Date:

2018

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

185-202

Source:

Health an interdisciplinary study

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Przybysz-Zaremba, Małgorzata ; Kataryńczuk-Mania, Lidia ; Mykolas Romeris University