Object structure

Creator:

Famuła-Jurczak, Anita

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Społeczne konsekwencje zaburzenia komunikacji dzieci ze spektrum autyzmu = Social consequences of communication disorder in the Autism spectrum

Group publication title:

Emisja głosu

Subject and Keywords:

komunikacja ; rozwój ; spektrum zaburzeń autystycznych ; communication ; development ; autism spectrum disorder

Abstract_pl:

Funkcjonowanie jednostki w świecie jest nierozerwalnie związane z interakcjami z drugą osobą. To, w jaki sposób odczytujemy informacje nadawane przez innych, uzależnione jest od posiadanej przez nas umiejętności rozumienia komunikatów oraz rozpoznawania stanów emocjonalnych i intencji naszego rozmówcy. ; Niestety istnieje grupa osób, u których można zaobserwować zaburzenia mowy i języka, komunikacji pozawerbalnej, zaburzenia relacji społecznych, w tym szczególny brak rozwoju empatii oraz symptomy braku płynności i elastyczności w przebiegu procesów myślowych oraz zachowania. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie społecznych konsekwencji funkcjonowania dzieci, u których procesy komunikacyjne są zaburzone.

Abstract:

The functioning of the individual in the world is inextricably linked to interaction with another person. How we read the messages broadcast by another person depends on our ability to understand messages and recognizethe emotional states and intentions of our interlocutor. ; Unfortunately, there is a group of people who can observe speech and language disorders, non-verbal communication, disorders of social relations including a particular lack of development of empathy and symptoms of lack of fluidity and flexibility in the course of thought processes and behavior. The purpose of this article is to show the social consequences of the functioning of children whose communication processes are disturbed.

Publisher:

Zielona Góra: Instytut Pedagogiki. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. Uniwersytet Zielonogórski

Date:

2020

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

309-322

Source:

Emisja głosu w przestrzeni edukacyjnej, artystyczej i terapeutycznej

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego