Object structure

Creator:

Kataryńczuk-Mania, Lidia ; Pusztuk-Mania, Małgorzata

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Wybrane ćwiczenia emisyjne w pracy profilaktyczno-terapeutycznej = Selected emission exercises in prophylactic and therapeutic work

Group publication title:

Emisja głosu

Subject and Keywords:

ćwiczenia emisyjne ; Piosenka dziecięca polska - melodia z tekstem podłożonym ; metody i techniki stosowane w pracy profilaktyczno- terapeutycznej ; emission exercises ; songs for children ; methods and techniques used in the prophylaxis and therapeutic work

Abstract_pl:

Artykuł zawiera propozycje wybranych ćwiczeń i zabaw z zakresu emisji głosu. Autorki podkreślają znaczenie stosowania w profilaktyce i rehabilitacji piosenek usprawniających mowę. Przedstawiono wybrane metody i techniki, które mogą być stosowane w pracy terapeutycznej z osobami z trudnościami emisyjnymi, edukacyjnymi. Przedstawiony materiał zawiera wybrane wątki z zakresu omawianej problematyki.

Abstract:

The article contains proposals for selected exercises and games in the field of voice emission. The authors emphasize the importance of using songs to improve speech in prophylaxis and rehabilitation. Presented are selected methods and techniques that can be used in therapeutic work with persons with difficulties emission, education. The presented material contains selected threads from the discussed issues.

Publisher:

Zielona Góra: Instytut Pedagogiki. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. Uniwersytet Zielonogórski

Date:

2020

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

269-286

Source:

Emisja głosu w przestrzeni edukacyjnej, artystyczej i terapeutycznej

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego