Object structure

Creator:

Skorek, Ewa Małgorzata ; Famuła-Jurczak, Anita ; Hryniewicz, Grzegorz

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Zawodowe uwarunkowania zaburzeń głosu u nauczycieli szkół podstawowych - wybrane zagadnienia = Professional determinants of voice disorders in primary school teachers - selected issues

Group publication title:

Emisja głosu

Subject and Keywords:

zaburzenia głosu ; nauczyciele ; voice disorders ; teachers

Abstract_pl:

Podstawowym narzędziem pracy nauczycieli jest głos. Celem niniejszego tekstu jest zwrócenie uwagi na dysfonie zawodowe, które pomimo podjętych działań profilaktycznych związanych z emisją głosu, nadal utrzymują się w czołówce listy złożonej z dwudziestu sześciu chorób o podłożu zawodowym. ; W tekście przybliżona zostanie problematyka zawodowych uwarunkować problemów głosowych nauczycieli jak również zagadnienia dotyczące kompetencji zawodowych nauczycieli. Wskazane zostaną także obszary podejmowanych badań nad emisją głosu i na tym tle ukazane będzie znaczenie badań nad kompetencjami nauczycieli w zakresie emisji głosu.

Abstract:

The basic tool of teachers' work is voice. The purpose of this text is to draw attention to professional dysphonium, which, despite the preventive measures taken related to voice emission, still remain at the top of the list of twenty-six occupational diseases. ; The text will introduce the issues of professional conditioning of teachers? voice problems as well as issues related to teachers' professional competence. Areas of research on voice emission will also be indicated and in this context the importance of research on the competence of teachers in the field of voice emission will be shown.

Publisher:

Zielona Góra: Instytut Pedagogiki. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. Uniwersytet Zielonogórski

Date:

2020

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

195-221

Source:

Emisja głosu w przestrzeni edukacyjnej, artystyczej i terapeutycznej

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego