Object structure

Creator:

Zeman, Aleksandra

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Praca nad emisją głosu i interpretacją dzieł muzycznych w zespole amatorskim. Wybrane zagadnienia na podstawie własnej pracy dyrygenckiej z Chórem Żeńskim "Melodia" = Work on voice emission and interpretation of musical works in an amateur band. Selected issues based on own conducting work with the "Melodia" Female Choir

Group publication title:

Emisja głosu

Subject and Keywords:

chór amatorski ; dyrygent ; emisja głosu ; interpretacja dzieł chóralnych ; amateur choir ; conductor ; voice emission ; interpretation of choral works

Abstract_pl:

Niniejszy artykuł porusza wybrane zagadnienia związane z emisją głosu i interpretacją dzieł muzycznych w zespole amatorskim. Praca nad poprawną emisją głosu jest niezwykle ważną przestrzenią działalności dyrygenta. Warunkuje ona prawidłowy sposób operowania dźwiękiem śpiewanym, jest wyrazem dojrzałości muzycznej chórzystów, a także nieodłącznym elementem przemyślanej interpretacji utworów. Zarówno emisja głosu, jak i interpretacja dzieła muzycznego muszą być traktowane jako wspólne płaszczyzny działań.

Abstract:

This article deals with selected issues related to voice emission and interpretation of musical works in an amateur band. Work on correct voice emission is an extremely important area of a conductor's activity. It is essential for the correct way of operating the sung sound. It is an expression of the musical maturity of the choristers, as well as an inseparable element of a thoughtful interpretation of the works. Both the voice emission and the interpretation of the musical work must be treated as common ground.

Publisher:

Zielona Góra: Instytut Pedagogiki. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. Uniwersytet Zielonogórski

Date:

2020

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

175-192

Source:

Emisja głosu w przestrzeni edukacyjnej, artystyczej i terapeutycznej

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego