Object structure

Creator:

Kuligowska, Emilia

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Praca z piosenką - refleksje teoretyczno-praktyczne = Work with a song - theoretical and practical reflections

Group publication title:

Emisja głosu

Subject and Keywords:

emisja głosu ; dziecko w wieku przedszkolnym ; nauka piosenki ; ćwiczenia rytmiczne ; ćwiczenia melodyczne ; Gordon, Edwin Elias - teoria ; voice emission ; preschool child ; song learning ; rhythmic exercises ; melodic exercises ; Gordon, Edwin Elias - theory

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono kompetencje i możliwości wokalne dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich uwarunkowania. Zawarto w nim propozycje pracy z dzieckiem 3-4-letnim na przykładzie piosenki autorki artykułu. Rozróżniono ćwiczenia rytmicznej melodyczne, opierając się na teorii E. E. Gordona oraz przykłady ćwiczeń oddechowych i artykulacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka w wieku przedszkolnym.

Abstract:

The article presents the competences and vocal abilities of preschool children and their determinants. It contains proposals for working with a 3-4-year-old child on the example of the author?s song. A distinction was made between rhythmic and melodic exercises based on E. E. Gordon's theory and examples of breathing and articulation exercises tailored to the needs and abilities of a preschool child.

Publisher:

Zielona Góra: Instytut Pedagogiki. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. Uniwersytet Zielonogórski

Date:

2020

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

79-93

Source:

Emisja głosu w przestrzeni edukacyjnej, artystyczej i terapeutycznej

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego