Object structure

Creator:

Majzner, Rafał

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Kształcenie emisji głosu śpiewanego u dzieci na etapie wczesnej edukacji = The training of voice emission in children at the early education stage

Group publication title:

Emisja głosu

Subject and Keywords:

emisja głosu ; śpiew ; dziecko ; edukacja szkolna ; edukacja przedszkolna ; voice emission ; singing ; child ; pre-school education ; early-school education

Abstract_pl:

Autor podejmuje próbę zdefiniowania pojęcia emisja głosu śpiewanego w oparciu o dostępną literaturę oraz wskazuje na konieczność jej kształcenia u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Proponuje rozwiązania metodyczne oraz przykłady ćwiczeń, które można stosować na zajęciach z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

Abstract:

The author of the following work attempts to define the concept of the sung voice emission based on available source literature, and indicates the necessity of educating pre-school and early-school children in this field. Furthermore, he also proposes methodical solutions and examples of exercises that can be used during classes in kindergarten and grades 1-3 of primary school.

Publisher:

Zielona Góra: Instytut Pedagogiki. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. Uniwersytet Zielonogórski

Date:

2020

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

65-77

Source:

Emisja głosu w przestrzeni edukacyjnej, artystyczej i terapeutycznej

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego