Object structure

Creator:

Kisiel, Mirosław

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Przygotowanie przyszłych nauczycieli do wzmożonej aktywności głosowej w pracy dydaktyczno-wychowawczej = Preparation of young teachers to increased vocal activity in didactic and educational work

Group publication title:

Emisja głosu

Subject and Keywords:

nauczyciele ; aktywność głosowa ; proces dydaktyczno-wychowawczy ; teacher ; voice activity ; didactic-educational process

Abstract_pl:

Tekst artykułu prezentuje opinie młodych nauczycieli dotyczące przygotowania absolwentów wyższych uczelni do pracy głosem. Przybliżone zostały zróżnicowane warunki kształcenia studentów w zakresie emisji i higieny głosu. Wskazano również na wypracowane i nabyte zachowania prozdrowotne, które decydować mogą o wrażliwości przyszłych dydaktyków na zagrożenia wynikające z obciążenia głosu pracą w przedszkolu i młodszych klasach szkoły podstawowej.

Abstract:

The article presents the opinions of young teachers concerning the preparation of university graduates to work with their voice. The text explains the varied conditions of student education in the field of emission and hygiene of the voice. We also pointed out the developed and acquired health-promoting behaviours, which can determine the sensitivity of the educators to the dangers of vocal work in kindergartens and younger primary school classes.

Publisher:

Zielona Góra: Instytut Pedagogiki. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. Uniwersytet Zielonogórski

Date:

2020

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

35-50

Source:

Emisja głosu w przestrzeni edukacyjnej, artystyczej i terapeutycznej

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego