Object structure

Creator:

Wiatrzyk-Iwaniec, Marta

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. ; Ruszczyńska, Marta - red. ; Brylla, Wolfgang J. - red. ; Gazdecka, Elżbieta - red.

Title:

Igraszki z konwencjami - postscriptum o kobiecości do kilku znanych utworów brytyjskich z XIX wieku = Playing with conventions. Several remarks on femininity in a few notable 19th century british novels

Group publication title:

Scripta Humana, 5

Subject and Keywords:

literatura angielska ; Powieść kryminalna ; 19 w.

Abstract_pl:

Zarówno powieść gotycka, jak i powieść suspensu wykorzystują symbole, tematy, motywy i wzory, które mogą być łatwo zidentyfikowane i zdekodowane. Niemniej jednak Mary Elizabeth Braddon ("Lady Audley?s Secret"), Wilkie Collins ("The Woman in White"), Jane Austen ("Northanger Abbey") i Eaton Stannard Barrett ("The Heroine") pokazują, że można bawić się wzorami nawet w ramach tego, co konwencjonalne. ; Pisarze ci wykorzystują powieść suspensu i parodię powieści gotyckiej, aby walczyć z utrwalonym obrazem kobiecości. Wskazują na stereotypy stojące za reprezentacją kobiecego wyglądu, zachowania i preferencji. Warto zastanowić się, jak wymienione powyżej powieści podważają XIX-wieczny ideał "prawdziwej kobiecości".

Abstract:

Both, the gothic novel and the suspense novel use symbols, themes, motifs and patterns that can beeasily identified and decoded. Nevertheless, Mary Elizabeth Braddon ("Lady Audley?s Secret"), WilkieCollins ("The Woman in White"), Jane Austen ("Northanger Abbey") and Eaton Stannard Barrett ("TheHeroine") show that it is possible to play with patterns even within the frame of a conventionalizednovel. ; These writers make use of the suspense novel and the parody of the gothic novel in order toargue with a fixed image of femininity. They point at the stereotypes at play behind the representation of the female appearance, behaviour and preferences. It is worth considering how the novels listed above subvert the nineteenth century ideal of the ?proper womanhood?.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

249-258

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 5

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego