Object structure

Creator:

Krylov, Văčeslav

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. ; Bielniak, Nel - red.

Title:

Amerikanskie vpečatleniă v tvorčestve Vladimira Korolenko = Impressions of America in the creative works of Vladimir Korolenko

Group publication title:

Scripta Humana, 4

Subject and Keywords:

Korolenko, Vladimir Galaktonowič (rosyjski pisarz; 1853-1921) ; Literatura rosyjska ; motywy amerykańskie ; 19 w. ; 20 w.

Abstract_pl:

Artykuł poświęcony jest analizie różnych dzieł artystycznych, dokumentalnych i publicystycznych Korolenki, które łączy wątek amerykański. W artykule przeanalizowano zarówno teksty opublikowane, jak i niepublikowane za życia pisarza (notatki z podróży, artykuły, korespondencja). Analiza pokazuje, że teksty Korolenki to nie tylko etnograficzne eseje podróżnicze, ale także głęboka refleksja nad dwoma obrazami świata - rosyjskim i amerykańskim, które zawierają ocenę tempa postępu technologicznego, ideałów wolności, a także stosunek do pragmatyzmu i indywidualizmu. ; Świadomość narodowa na tle realiów europejskich i amerykańskich wyłania się jako ważny temat w pracach K?r?lenki. Postrzeganie ?innego świata? przez bohaterów odbywa się za pomocą kontrastów naturalnych i kulturowych. Ogólnie rzecz biorąc, badanie pokazuje, że obraz Ameryki, który pojawia się w pracach Korolenki, jest bardziej przenikliwy i niejednoznaczny, niż się powszechnie uważa o tym przedstawicielu realizmu krytycznego. Wnioskuje się, że wrażenia z podróży na wystawę do Chicago w 1893 roku stały się inspiracją dla późniejszej twórczości Korolenki aż do końca jego życia.

Abstract:

The article is devoted to the analysis of various artistic, documentary and journalistic works of Korolenko which are united by the American theme. Both the texts published and those unpublished during the writer's lifetime (travel notes, articles, correspondence) have been analyzed in the article. The analysis demonstrates that Korolenko's texts are not just ethnographic travel essays, but also a deep reflection on two images of the world - Russian and American, which contain an assessment of the pace of technological progress, of the ideals of freedom, as well as of the attitude towards pragmatism and individualism. ; National awareness against the background of European and American realities emerges as an important theme in K?r?lenk?'s work. The characters' perception of the "other world" is given through the use of natural and cultural contrasts. Overall, the study shows that the image of America that appears in the works of Korolenko is more penetrating andambiguous than it is generally assumed about this representative of critical realism. It is concluded that the impressions of the trip to the exhibition in Chicago in 1893 became the inspiration for the subsequent creativity of Korolenko up to the end of his life.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

181-197

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 4

Language:

rus

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego