Object structure

Creator:

Kulczycka, Dorota

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. nauk. ; Bielniak, Nel - red. nauk.

Title:

Ameryka Stanisława Barańczaka = The America of Stanisław Barańczak

Group publication title:

Scripta Humana, 4

Subject and Keywords:

Barańczak, Stanisław (1946-2014) ; poezja polska - 20 w. ; poezja polska - 21 w. ; literaturoznawstwo polskie ; motywy amerykańskie

Abstract_pl:

Zgłębiając tematy "obcości" i "udomowienia" Ameryki w twórczości Stanisława Barańczaka, autorka artykułu podejmuje próbę odpowiedzi na następujące pytania: co poeta rozumie przez "emigrację" i "kondycję emigracji" ?; czy profesor Uniwersytetu Harvarda uważa się za emigranta ?; jak wygląda jego ?przeżywanie Ameryki? ?; w jaki sposób obala i dekonstruuje wschodnio-środkowoeuropejski stereotyp Stanów Zjednoczonych i Amerykanów ?; co naprawdę ceni i w czym poeta, obywatel Bostonu (Massachusetts) postrzega ratunek przed poczuciem bezsensu? ; Badanie tych zagadnień często prowadzi do nieprzewidzianych rozwiązań, które mają paradoksalny charakter. Temat "drugiej ojczyzny" na ziemi łączy się z egzystencjalnym i eschatologicznym tematem "drugiej ojczyzny" w świecie transcendencji. O ile przedemigracyjna poezja Barańczaka już budzi takie skojarzenia, o tyle są one wzmocnionew "amerykańskich" wierszach. Przedstawiony w nich pogląd na Amerykę może rozczarować czytelników.

Abstract:

Exploring the themes of "foreignness" and "domestication" of America in the works of Stanisław Barańczak, the author of this paper attempts to provide answers to the following: what does the poet understand by "emigration" and "emigre condition"?; does the professor of Harvard University think of himself as an emigrant?; how does his "experiencing of America" look like?; how does he dismantle and deconstruct the East and Central European stereotype of the United States and the Americans?; what does the poet, a citizen of Boston (Massachusetts), truly value and view as a rescue from the sense of meaninglessness? ; The investigation into these issues often leads to unforeseen solutions that are paradoxical in their nature. The theme of the "second homeland" on Earth is linked to the existential and eschatological theme of the "second homeland" in the world of transcendence. While Barańczak's pre-emigration poetry already evokes such associations, they are enhanced in his "American" poems. The view of America they present may disappoint the readers - couched in philosophical terms, it confounds the expected enchantment with modernity and prosperity.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

10.59444/2015SERredBie_Kulr9

Pages:

153-179

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 4

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego