Object structure

Creator:

Gajda, Radosław

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. ; Bielniak, Nel - red.

Title:

Egzotyzmy w "Ognistym aniele" Walerego Briusowa = Exoticisms in "The Fiery Angel" by Valery Bryusov

Group publication title:

Scripta Humana, 4

Subject and Keywords:

Briusow, Walery Jakowlewicz (pisarz rosyjski; 1873-1924) ; symbolizm ; Literatura rosyjska ; 20 w.

Abstract_pl:

Na kartach powieści posłużono się egzotycznymi zapożyczeniami, aby wykreować kolorystykę epoki i przedstawić jej znaczenie. Egzotyczne zapożyczenia w "Ognistym aniele" nabierają znaczenia symboli i stają się zdecydowanie najważniejszym środkiem wyrazu artystycznego. ; Stanowią sposób na przedstawienie całokształtu zjawisk kulturowych całego średniowiecznego świata i nadanie rzeczywistości opisanej przez Briusowa specyficznego koloru. Moim zdaniem wiąże się to z faktem, iż Niemcy, na terenie których rozgrywa się akcja dzieła, stają się przedmiotem zainteresowania Briusowa przede wszystkim jako lustro średniowiecza. ; Nie ulega wątpliwości, że kultury narodowe danej epoki, poprzez procesy wzajemnego oddziaływania, wskazują lub przynajmniej konstytuują fenomen kultury światowej. Umiejętne posługiwanie się egzotycznymi zapożyczeniami niewątpliwie wzbogaca język Briusowa, urozmaicając go i wpływając pozytywnie na precyzję przekazu.

Abstract:

On the pages of the novel exotic loanwords were used to create the colour of the epoch and to depict its meaning. The exotic loanwords in "The Fiery Angel" assume the importance of symbols; this effect is achieved by Briusow mainly through dynamics, symbolism and metaphors. In Briusow's novel, within limited space-time continuum, the exotic loanwords become definitely the most important means of artistic expression. ; The exotic loanwords are here the means of representing the overall cultural phenomena of the whole medieval world and give the reality described by Briusow the specific colour. In my opinion, it is connected with the fact that Germany, where the story of the work is set, becomes the interest of Briusow first and foremost as a mirror of the Middle Ages with its historical undertone and the contradictions formed at the turn of the centuries. ; Unquestionably, the national cultures of the given epoch indicate or at least constitute the phenomenon of the world culture through the processes of mutual influence. Using exotic loanwords in a skillful way undoubtedly enriches Briusow's language adding variety to it, influencing the precision of the message in a positive way.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

91-101

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 4

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego