Object structure

Creator:

Ławski, Jarosław

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. ; Bielniak, Nel - red.

Title:

Mickiewiczowska wizja "słowiańskiego kontynentu" = Mickiewicz's vision of a "slavic continent"

Group publication title:

Scripta Humana, 4

Subject and Keywords:

Mickiewicz, Adam (1798-1855) ; słowianofilstwo

Abstract_pl:

Artykuł omawia wizję miejsca i roli Słowian w kulturze i cywilizacji - wizję ogłoszoną przez polskiego poetę romantycznego Adama Mickiewicza (1798?1855) w College de France w Paryżu w 1840 r. W latach 1840-1844 jako profesor literatur słowiańskich, wykładał na temat wszystkich kultur słowiańskich: zachodniej, wschodniej i południowej. W wykładzie inauguracyjnym, nawiązując do słynnych tez Johanna G. Herdera, Mickiewicz nakreślił przestrzeń zamieszkiwaną przez Słowian: od Kamczatki po Wisłę; od Dubrownika i Warny do Sankt Petersburga. ; Zwrócił uwagę, że choć ziemie słowiańskie zajmują znaczną część dwóch kontynentów, to Słowianie nie znaleźli jeszcze swojego miejsca w kulturze, nauce i cywilizacji. Wyraził przekonanie, że narody słowiańskie, ich państwa i kultury kryją wielkie możliwości, i stanowczo zapewnił, że jedyną drogą do zjednoczenia Słowian (i innych ludów europejskich) jest odnowione, nowoczesne chrześcijaństwo.

Abstract:

The article discusses the vision of the place and role of Slavs in culture and civilization - the vision promulgated by the Polish romantic poet Adam Mickiewicz (1798-1855) at College de France in Paris in 1840. From 1840 to 1844, in his capacity as professor of Slavic literatures, he lectured on all Slavic cultures: Western, Eastern and Southern. In his inaugural lecture, drawing on Johann G. Herder's famous theses, Mickiewicz outlined the space inhabited by Slavs: from the Kamchatka Peninsula to the Vistula; from Dubrovnik and Varna to Saint Petersburg. ; He pointed to the fact that even though Slavic lands covered a significant part of two continents, Slavs had not found their own place in culture, science and civilization yet. The professor expressed his conviction that there were great potentialities buried within Slavic nations, their states and cultures, and he strongly asserted that the only way to unite Slavs (and other European peoples) was through a renewed, modern Christianity.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

53-70

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 4

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego