Object

Title: Sándor Márai na Bliskim Wschodzie = Sándor Márai in the Middle East

Creator:

Zwolińska, Barbara

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. ; Bielniak, Nel - red.

Group publication title:

Scripta Humana, 4

Abstract_pl:

W artykule przedstawiam literacki zapis wrażeń z podróży dwudziestowiecznego węgierskiego pisarza Sándora Márai, zebrany w tomie ?W podróży?. Skupiam się na szkicach, w których opisuje doświadczenie zetknięcia się Europejczyka z egzotycznym Wschodem. Márai odwiedził kraje Bliskiego Wschodu, takie jak Egipt, Palestynę, Liban, Syrię, a także Turcję i Grecję w 1925 roku. ; Przyjechał tam nie tylko po to, by zaspokoić swoją ciekawość świata, ale także po to, by odpowiedzieć na pytanie, czy Europa, szybko zmieniająca się w dwudziestoleciu międzywojennym, może skorzystać z doświadczenia Wschodu, tej kolebki ludzkości, tradycji i wiary. Wschód wyłaniający się z kart jego szkiców przesiąknięty jest zmysłowością, bujnością natury, intensywnością barw i dynamizmem. ; Opis świata ujawnia różnice mentalności, zwyczajów i kultury. Na Wschodzie podróżnik poszukuje czystego ducha, autentyczności i naturalności, których w Europie trudno doświadczyć. Ale szybko odkrywa, że ??europejski blichtr i korupcja również tam dotarły.

Abstract:

In this article I present a literary record of impressions from a trip made by the twentieth century Hungarian writer Sándor Márai, collected in the volume titled "On a journey". I focus on the sketches in which he describes the experience of a contact between the European other and the exotic East. Márai visited Middle East countries, such as Egypt, Palestine, Lebanon, Syria, as well as Turkey and Greece in 1925. ; He went there not just to satisfy his curiosity about the world, but also to answer the question whether Europe, rapidly changing during the interwar period, can benefit from the experience of the East, this cradle of humanity, tradition and faith. The East emerging from the pages of his sketches is permeated with sensuality, luxuriance of nature, color intensity and dynamism. ; The description of the world reveals differences of mentality, customs and culture. In the East, a traveler is looking for pure spirit, authenticity and naturalness, which in Europe are difficult to experience. But he quickly discovers that European tinsel and corruption have reached there as well.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:57472

Pages:

13-26

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 4

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information