Object structure

Creator:

Nitschke, Bernadetta (1964- )

Contributor:

Dolański, Dariusz (1966 - ) - red.

Title:

Polska Ludowa wobec ludności autochtonicznej na przykładzie ziemi babimojskiej = The people's Republic of Poland towards the indigenous population using the example of Babimost Lands

Group publication title:

Studia Zachodnie, 12

Subject and Keywords:

Babimojszczyzna ; autochtoni ; stosunki polsko-niemieckie ; Polska - historia ; po 1944 r.

Abstract_pl:

Podczas zajmowania Ziem Zachodnich i Północnych w 1945 roku państwo polskie prowadziło jasno określoną politykę wobec rdzennej ludności. Żołnierze rosyjscy i polscy wkraczający na te tereny, jak również polskie władze administracyjne, często traktowały ją jako Niemców lub pół-Niemców, a więc wrogów. ; Konsekwencją braku zrozumienia specyfiki Ziem Zachodnich i Północnych była bardzo ostra, często wręcz restrykcyjna polityka repolonizacyjna, nosząca znamiona polonizacji. Taki charakter miała weryfikacja, w czasie której nawet powszechnie znani działacze polscy musieli udowodnić swoją polskość. ; Kolejne lata nie przyniosły przełomu. Generalnie w całym okresie PRL rdzenni mieszkańcy byli traktowani z nieufnością. Uważano ich za obywateli drugiej kategorii. Te doświadczenia były udziałem całej rdzennej ludności, w tym ludności z Ziemi Babimojskiej. Ludność autochtoniczna przebywająca na tym terenie w okresie PRL liczyła około 3 tys. Środowisko rdzennej ludności pozostawało przedmiotem szczególnego zainteresowania Służby Bezpieczeństwa. Potwierdziło to tylko brak zaufania, jakim rząd darzył tę grupę ludzi. ; Bezpośrednią konsekwencją tej sytuacji było dystansowanie się rdzennej ludności od wszelkich działań rządowych. Najbardziej radykalną formę takiej postawy stanowi przykład ludzi, którzy wyjechali z Polski. W przypadku osób, które nie otrzymały pozwolenia na emigrację dominowała bierność. Efekty polityki etnicznej prowadzonej przez Polską Rzeczpospolitą Ludową widoczne są do dziś.

Abstract:

While raking over the western and northern terrains in 1945, the Polish country did not havea clearly defined policy towards the Polish indigenous population. Russian and Polish soldiers entering these areas, as well as Polish administrative authorities, had oftentimes treated themas Germans or half-Germans, and thus as the enemy. ; The lack of understanding of these lands' specifics resulted in a harsh and often restrictive re-Polonization policy, which bore the marksof Polonization. The verification of origins was also of such character and even the most notedPolish activists had to prove their Polishness. The following years did not bring any turns for the better. Generally, during the whole period of the People's Republic of Poland the indigenous people were treated with distrust. They were considered second-class citizens. ; These experienceswere shared by the whole indigenous population, including the people from Babimost Lands. The indigenous citizens present on this terrain during the whole People's Republic period amounted to a number of approximately 3 thousand. At the bas is of analysis of this group's situation one can begin to understand the effects of the Polish ethnic policy. The environment of indigenous people remained a subject of particular interest for the Security Service. ; It only confirmed the lack of trust that the government had towards this group of people. A direct consequence of this situation was the fact that the indigenous people distanced themselves from any government activities. The most radical form of this stance we re the example of people who left Poland. And in the case of people who did not receive the permission to leave-passivity. The effect of People's Republic ethnic policy are visible to this day.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

77-93

Source:

Studia Zachodnie, tom 12

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II