Object structure

Creator:

Kowalska, Danuta

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

O stylu biblijnej prozy Mikołaja Reja (na podstawie "Psałterza Dawidowego") = About the biblical style of Mikołaj Rej's prose (on the basis of "Psałterz Dawidowy" ["David?s Psalter"])

Group publication title:

Filologia Polska, z. 5

Subject and Keywords:

Rej, Mikołaj (1505-1569) ; proza biblijna ; "Psałterz Dawidowy" ; styl językowy ; biblical prose ; "David's Psalter" ; linguistic style

Abstract_pl:

Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych cech biblijnej prozy Mikołaja Reja na podstawie parafrazy "Psałterza Dawidowego". Wybór przedmiotu analiz nie jest przypadkowy, "Psałterz" należy do "czystych" tekstów religijnych i nawiązuje do tradycji przekładu swobodnego, ugruntowanej w Polsce tłumaczeniem Walentego Wróbla. Utwór, choć powstał na progu twórczości pisarza, odznacza się stylistyczną dojrzałością. Analizy pokazują, że styl przekładu jest wynikiem świadomej, artystycznej pracy Reja, w której zauważalna jest dbałość o zachowanie niektórych cech tradycyjnego stylu psałterzowego.

Abstract:

The article aims to present the most important features of the biblical prose of Mikołaj Rej on the basis of "David's Psalter". The subject of the analyses has not been chosen randomly, as David?s Psalter belongs to 'pure' religious texts and it refers to the tradition of free translation, grounded in Poland by the work of Walenty Wróbel. Although it was created in the beginnings of the writer?s works, this literary piece shows stylistic maturity. The analyses indicate that the style of translation is the result of Rej's conscious, artistic work, who maintained some of the features of the traditional Psalter style.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

209-223

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 5

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego