Object structure

Creator:

Gruntkowska, Dominika

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Funkcje postaci diabła wobec klas podporządkowanych. O "Ojcu Hilarym, Halce i Połośce" Włodzimierza Wolskiego = Functions of the devil in relation to subordinate classes. About "Father Hilary, Halka and Połośka" by Włodzimierz Wolski

Group publication title:

Filologia Polska, z. 5

Subject and Keywords:

Wolski, Włodzimierz (1824-1882) ; romantyzm ; diabeł ; chłopi ; walka niepodległościowa ; Cyganeria Warszawska ; romanticism ; devil ; peasantry ; independence fight ; Warsaw's Bohemia

Abstract_pl:

Celem artykułu jest określenie funkcji diabła oraz zarysowanie cech jego postaci w utworach Włodzimierza Wolskiego, które można zaliczyć do tak zwanego ?cyklu ludowego?, w jego skład wchodzi: "Ojciec Hilary, Halka, Połośka" oraz libretto "Halka". Poruszony został także temat sto?sunku sił ponadnaturalnych do bohaterów utworów w obliczu konfliktu o podłożu klasowym. ; Nacisk został położony przede wszystkim na ewolucję poglądów autora, jaka dokonuje się na przestrzeni "cyklu" w odniesieniu do kwestii chłopskiej. Kolejnym z zagadnień podjętych w artykule jest kwestia tego, jak pisarz rozstrzyga sprzężenie konfliktów społecznych wobec jednoczesnej konieczności walki narodowowyzwoleńczej.

Abstract:

This article discusses the character of the devil and his functions in Włodzimierz Wolski?s poems: "Ojciec Hilary, Halka, Połośka", and a libretto "Halka", which could be classified into the so-called "folk series". The issue of the relation between supernatural power and characters in the face of a class-based conflict was disscused in the article. ; The main emphasis was put on the evolution of the writer?s views in the matter of peasantry in the "folk series". Another issue of interest was the connection of class-based conflicts against the simultaneous necessity of national liberation struggle.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

147-167

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 5

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego