Object structure

Creator:

Gorzelana, Joanna

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Elementy leksykalne z pola semantycznego religii w "Historii mego wieku?" Franciszka Karpińskiego = Religious lexical field in memoirs from the Enlightenment on the basis of "Historia mego wieku?" ["History of my century?"] by Franciszek Karpiński

Group publication title:

Filologia Polska, z. 5

Subject and Keywords:

pamiętnik ; oświecenie ; wiara ; Bóg ; modlitwa ; memoirs ; Enlightenment ; God ; faith ; prayer

Abstract_pl:

Analizowany tekst "Historii mego wieku..." uznany jest za pamiętnik typowy dla senty?mentalizmu. Jego autor, Franciszek Karpiński, nie był osobą duchowną, dlatego przyjęto, że leksyka religijna w tym tekście nie powinna odbiegać znacznie od przeciętnego języka, jakim posługiwano się w tej epoce. ; W artykule rozpatrzono słownictwo i frazeologię związaną semantycznie z religią, między innymi odnoszącą się do Boga, modlitwy, budynków sakralnych (kościół, kaplica, cerkiew), osób duchownych (ksiądz, zakonnik, mnich, pop, zakonnica). Mimo tego, że autor rzadko snuje refleksje dotyczące swojej wiary i religijności, jednak słownictwo związane z tymi zagadnieniami jest w tekście obecne i zróżnicowane, co świadczy, że w epoce uznanej powszechnie za czasy racjonalizmu i ateizmu pisarze - w tekstach opisujących życie codzienne - odwoływali się do religii.

Abstract:

The analysed text of the memoir "Historia mego wieku?" is considered to be typical of Sentimentalism. Its author, Franciszek Karpiński, was not an ecclesiastic, so it was assumed that the religious vocabulary in this text should not diverge significantly from the common language used in this epoch. ; The article examined the vocabulary and phraseology that are semantically related to religion: i.a. to God, prayer, religious buildings (church, chapel, Orthodox church), members of the clergy (priest, friar, monk, pope, nun). Despite the fact that the author rarely reflects on his faith and religion, the text abounds in vocabulary related to these issues. That vocabulary presence is an evidence that writers did refer to religion in their texts on everyday life, even though they lived in the times of rationalism and atheism.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

109-124

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 5

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego