Object

Title: Przeszłość południowokresowej rezydencji w Psarach utrwalona w archiwum ludzkiej pamięci i wybranych, współczesnych źródłach pisanych (refleksje filologiczno-lingwokulturologiczne) = The past of the Polish southeastern borderlands residence in Psary preserved in an archive of human memory and selected contemporary records (philological-linguaculturological reflections)

Creator:

Węgorowska, Katarzyna

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Group publication title:

Filologia Polska, z. 5

Abstract_pl:

Przedmiotem szkicu jest próba filologiczno-lingwokulturologicznej rekonstrukcji południowokresowych Psar (dworu-majątku-rezydencji), które, dzięki różnym rodzajom pamięci przechowywanym w archiwum ludzkiej pamięci, utrwalone zostały w dopełniających się tekstach kultury: 1) kresowej encyklopedii i 2) kresowym przewodniku - źródłach prezentujących perspek?tywę faktograficzną oraz 3) kresowych wspomnieniach autorstwa Anny z Reyów Konstantynowej Potockiej - tekście reprezentatywnym dla perspektywy emocjonalnej. ; Konfrontacja zawartych w nich detali ułatwia odczytanie kolejnej warstwy kresowego palimpsestu nierozerwalnie związanego z po?jęciami przeszłości i pamięci.

Abstract:

The text is focused on an attempt at a philological-linguaculturological reconstruction of Psary (manor-mansion-residence), southeastern borderlands that, with the help of the various kinds of memorializing means stored in an archive of human memory, has been preserved in complementary works: 1) borderland encyclopedia and 2) borderland guide - sources presenting the factographic perspective - and 3) borderland memories by Anna Rey Konstantynowa Potocka - a text represent?ing the emotional perspective. ; A confrontation of the details included in the works facilitates the decoding of a subsequent layer of the borderland palimpsest, which is inseparably connected to the notions of past and memory.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:57332

Pages:

99-108

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 5

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Jun 6, 2022

In our library since:

Jul 15, 2020

Number of object content hits:

120

All available object's versions:

https://dlibra.bu.uz.zgora.pl/publication/63869

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information