Object structure

Creator:

Kotin, Andrej

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Czas, Pamięć, Śmierć - Vladimira Nabokova triada estetyczno-filozoficzna = Time, Memory, Death - Vladimir Nabokov's aesthetical-philosophical triade

Group publication title:

Filologia Polska, z. 5

Subject and Keywords:

Nabokov, Vladimir (1899-1977) ; temporalność w literaturze ; pamięć ; Śmierć ; przemijanie ; świadomość ; temporality in literature ; memory ; vanishing ; consciousness ; death

Abstract_pl:

Niniejszy artykuł skupia się na trzech decydujących aspektach myśli i twórczości Vladimira Nabokova: pamięci, czasie i śmierci. Rozdział wstępny przedstawia ogólny zarys proble?matyki temporalnej w odniesieniu do sztuki literackiej, aby następnie - na konkretnych przykładach z powieści, esejów i wypowiedzi Nabokova - ukazać ten bardzo specyficzny, estetyczno-filozoficzny pogląd na naturę czasu i świadomości, który da się wyczytać z analizowanych tekstów. ; Teza przewod?nia, która znajduje potwierdzenie w większości tekstów Nabokova, brzmi: pamięć, rozumiana jako forma wyobraźni, stanowi jeden z najbardziej kreatywnych aspektów ludzkiej świadomości, będąc zarazem zaprzeczeniem czasu i śmierci.

Abstract:

This article focuses on three decisive aspects of Vladimir Nabokov's thoughts and works: memory, time and death. The introductory section gives a general sketch of the temporal problematics connected with literary art; subsequently, ones delves into concrete examples from the novels, essays and statements of Nabokov so as to demonstrate the very specific aesthetic/philosophic approach to the nature of time and consciousness which can be observed in the selected texts. ; The working hy?pothesis, which is ultimately confirmed by the majority of Nabokov's texts, is the following: memory, understood as a form of imagination, is one of the most creative aspects of human consciousness, as it allows one to contradict both death and time.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

85-97

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 5

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego